Netice

Sünen-i Ebî Davud'un bu yeni tercüme ve şerhinin ilim  ve kültür hayatımıza, mütercimlerine ve yaymasına
hayırlı; müslüman milletimize sünnetin hayata intikali konusunda yardımcı ol­masını temenni ediyor ve mukaddimeyi büyük hadisçi İmam Nevevî (676/ 1277)nin şu pek yerinde sözüyle bitirmek istiyoruz:
 ve diğer (dtaf) ilimler İle meşgul olan herkes, Ebu Davud'un Sunen'İne itina ve itibar etmeli ve ona tam olarak kavramaya çalışmalıdır..."[82]

Tevfîk Allah'dandır.

Dr. İsmail L. ÇAKAN
15 Ağustos 1987
Bağlarbaşı-tstanbul[83]
[1] Menhel sahibi "Kitabu's-Savm”ı "kitabu'l-menasik"ten öne aldığı için, "kitabu's-savm"ın  terceme ve izahında da öncelikle Menhel'den yararlanıldı.
[2] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/VII-IX.
[3] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XII.
[4] bk. Ahmed b. Hanbel, VI, 188. Fukahaya göre sünnet, Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerin­den ibarettir. Edille-i şer'iyyenin ikincisi olan sünnet de bu anlamdaki sünnettir.
[5] Buhârî, nikah 1; Müslim, nikah 5
[6] Dârimî, mukaddime 16
[7] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XIV-XV.
[8] Geniş bilgi ve deliller için bk. S. Nedvî Asr-ı Saadet (Tebligat ve talimat), 1,40-250; yeni baskı IV, 39-203
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XV.
[9] bk. Şafiî, er-Risale, s. 91-92
[10] bk. es-Sünne  ve   Mekanetuha  s. 379-385
[11] M. Hamidullah, "Sünnet", tA., XI,243
[12] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XV-XVII.
[13] Geniş bilgi için bk. Garafî, thkta, s. 86-109, Tahir b. Asûr, Mektadu'şıjeria, s. 27-40
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XVII-XVIII.
[14] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XVIII-XIX.
[15] Bu dörtlü merhale hk. da bilgi İçin bk. I.Çakan, Hadis Edebiyatı, s. 9-20
[16] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XIX-XX.
[17] Suyûtî, Miftâbu'l-cenne nMhtkİc bi's-sünne, s. 48
[18] Muvatta, kader 3
[19] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XX-XXI.
[20] EbuDavud, salât 46
[21] bk. Hatîb, Kifflye, s. IS
[22] el-Mü'minün (23), 73; bk. eş-Şûra (41), 52
[23] en-Nûr (24), 54; bk. el-A'raf (7), 158
[24] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXI-XXII.
[25] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXII-XXIII.
[26] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXIV.
[27] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXIV.
[28] bk. Tezhibu't-Tehzib, IV, 172.
[29] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXV.
[30] bk. Sünen. 1, 18
[31] Talebelerinin uzun bir listesi için bk. Zehebî Siyero a'Mmtn-nübelft, XIII, 205-206
[32] Ebû Ya'lâ, Tıbakfttu'l-HaUbHe. I, 162
[33] Îbn Adiyy, "Ebû Davud'un bu sözü niçin söylediğini bilmek mümk<ln değildir. Zira cumhur, Abdullah'ın güvenilirliğinde müttefiktir" demektedir. (Vefeyftt, II, 405). Abdullah hakkında bilgi için bk. Hatîb, Tarih» Bajdid IX, 464, Zehebî, MlzftmTI-İ'tidal, II, 433.
[34] Başka örnekler İçin bk. Hatîb, el-Cimİ' H aMakl'r-rivf, I, 136.
[35] Mubârekfûrî, Mukatidimetu Tuhfelil-ahvezî, I, 352.
[36] Bu "yeterlik" kanaatine Zehebî itiraz etmekte ve "müsluman Kur'anla birlikte bir çok sahih sünnete muhtaçtır" demektedir (Slyeru a'lftmTa-nübelfi, XIII, 210).
[37] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXV-XXIX.
[38] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXIX.
[39] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXIX-XXX.
[40] bk. Sıddîkî, Hadis Edebiyatı Tarihi, s. 34-35.
[41] Bu devrede telif edilen sünenler hakkında bk. Kettânî, Risale, s. 29-33; Mübarekfûrî, Multad-diroetu Tuhfetİ'l-ahvezf, 1, 86-88; Koçyiğıt, Hadis Tarihi, s. 210-211, 243-244.
[42] bk. Ketlânî, Rtsile, s. 29. Said b. Mansur'un eseri de "Sünen" adım taşımasına rağmen mer-fualtan çok mevkuf ve maktu hadisleri İhtiva etmektedir.
[43] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXX-XXXI.
[44] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXI.
[45] Gerçi "Buhârî'nİn eserini yem baştan elden geçirmeye fırsatı olmamıştır. Ebû Davud ise, bu

imkana sahiptir" denebilir.

(x) Mektubun ilk tercümesini yapan M. Kavaklıoğlu'na teşekkür ederim.
[46] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXI-XXXII.
[47] Bu söz değişik kitaplarda, "Ulemanın terkinde ittifak ettikleri    râvinin   hadisini kitabıma almadım" şeklinde yer almıştır. Doğrusu da budur.
[48] Adva'uş>Şeria. Sy.5,  1394 (M. Sabbagın tahkiki ile).
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXII-XXXV.
[49] Avnu'l-ma'dud'daki rakamlamaya göre 5252'dir.
[50] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXV.
[51] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXV-XXXVI.
[52] bk. Sünen, 11,248-254.
[53] bk. Sünen, I, 400.
[54] bk. Sünen, I, 160.
[55] bk.Sabbağ, a.g.mkl. s. 289.
[56] bk. W. Marcais, “Ebu Davud” , İA. IV, 16.
[57] Mubârekfûrî, MttkaddJmetü TahfetTI-ahverf, I. 349.
[58] bk. d-EfeMf»*l kndsiyye, «c.fihrist (Beyrut, ts.).
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXVII.
[59] bk. K.Çelebi, Ke?f, II, 1005.
[60] Siyeru a'lam'n-.nübelâ, XIII, 214-215. 
[61] Suyutî'ye göre sali h'den maksad, ıhticac'a değil, i'tibâra salih olmaktır. (Ebu Zehv, el-Hadis ve'l-mahaddisûn, s. 413).
[62] Kâsımî, KsvaMu't-tahdts, s. 232; K. Çelebi, Keşf, II, 1005; Leknevî, Ecvibe, s. 67.
[63] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXVIII-XXXIX.
[64] Şarilu'l-dranıetrs-allle, s. 19-20 (Beyrut 1984); t. Canan, "Kütüb-i Sitte imamlarının Hadis Kabulündeki Şartlan", Prof. M. Tayylb Okiç Armağanı, s. 306-307, (Ankara 1978).
[65] bk. cd-Dihlevî, Hiiccetullahl'l-bâliga, I, 283.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XXXIX-XL.
[66] Sabbağ, a.g.mkl. 279; J Robson, "Sünen-i Ebî Davud Nüshalarının Rivayeti", trc. T. Koçyigıt, İlah. Fak. Der  1956, C.V, sy. 1-4, s. 175.
[67] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XL-XLI.
[68] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XLI.
[69] Sezgin, ftrihu't-lürâs, I. 237.
[70] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XLI.
[71] Bilgi için bk. Sezgin, TarihıTl-türas, I, 235-237.
[72] bk. Sezgin, Tırİhut-luras, 1, 237.
[73] bk. Ebu'İ-Hasen en-Nedvî, Bezhı'l-mechAd, I, 10 (Takdlrau'l-kitip).
[74] Ebû Davud'un şerhİeri hakkında bilgi İçin bk. Sezgin, T«rihu'l-lurâs, I, 235-237; Katıp Çele-bı, Keşf, II, 1004-1005.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XLI-XLIV.
[75] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XLIV-XLVI.
[76] Leknevî, Ecvibe, s. 238.
[77] Müslim, (mukaddime).I, 15.
[78] Bu yedi kısmın her birinin  40’ar hadislik  misalleri  için bk. İbn  Dakikı’l-iyd, el-İktiralı  fi  beyanı’l-ıstılah  ve ma udife ila  zalike  mine’l-ehadisi’l- ma’düde mine’s-sıhah, Beyrut 1986.
[79] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/XLVII-LIV.
[80] Kâsımî, Kavâdla't-taMta, s. 222-223.
[81] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/LV-LVI.
[82] Sünen, I, 12 (M.M.Abdülhamid'in mukaddimesi).
[83] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/LVI.


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler