Açıklama

Avnu'l-Ma'bûd sahibi, Tıybî'nin ; taamın kabzı başka bir yere nakletmek suretiyle olur, dediğini kaydettikten sonra şöyle demektedir:

"Hadis; bir kimsenin, ister götürü yoluyla ister ölçekle olsun gıda mad­desi satın aldığı zaman onu kabzetmeden başka birine s atamayacağına delil­dir. Âlimlerin cumhuru da bu görüştedir. Feth'de, Mâlik'in; götürü usulüyIe almakla başka türlü alma arasını ayırdığı, götürü yolla alınanı kabzetmeden satmayı caiz gördüğü söylenir. Evzaî ve İshak da aynı görüştedir. Bu hadis onların aleyhine delildir."
Bu babın ilk hadisinde, bir malı kabzetmeden satmak konusunda âlim­lerin görüşleri geçmiştir. Burada ihtilâfa tekrar girmeyeceğiz.[510]
3495... Abdullah b. Ömer (r.anhüma)'in şöyle dediği rivayet edil­miştir:
Rasûlullah (s.a), bir kimsenin ölçü ile satın aldığı bir gıda mad­desini teslim almadıkça başkasına satmayı nehyetti.[511]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..