Açıklama


Hz. Aişe, Sa'd b. Ebî Vakkas'ın cenaze namazının mescidde kılınması için emir verip cenazeyi mescide getirttiği zaman ora­da bulunan sahabiler, cenaze namazını mescidde kılmanın caiz olmadığını söyleyerek Hz. Aişe'nin bu hareketine karşı çıktılar. Bunun üzerine Hz. Ai­şe, sözlerini yeminle te'yid ederek Hz. Peygamberin Süheyl'in cenaze nama­zını mescidde kıldırdığını rivayet edip, onları bu hareketin doğruluğuna inan­dırdı. Bu hadise Müslim'in Sahih'inde şöyle anlatılır: "Hz. Aişe (r.a) Sa'd b. Vakkas'ın cezanesinin mescide getirilerek namazının orada kılınmasını em­retti. Fakat halk kendisine itiraz ettiler. Bunun üzerine Hz. Aişe (r.a)- Bu insanlar Rasûlullah (s.a)'in Süheyl b. Beyza'nın cenaze namazını mescidden başka bir yerde kılmadığını ne çabuk unuttular-, dedi."[462]

Yine Müslim'in bu mevzudaki rivayet ettiği bir hadis-i şerif de şu meal­dedir: "Sa'd b. Ebî Vakkas vefat edince, Peygamber (s.a)'in zevceleri cena­zesinin mescide getirilmesini ve kendilerinin de cenaze namazını kılmak İste­diklerini bildirmek için haber gönderdiler. Cemaat da Öyle yaptı. Derken ce­nazeyi namazını kılmak için ümmühat-ı mü'minin hücreleri önünde durdur­dular ve peykelere bakan cenazeler kapısından çıkardılar. Müteakiben halkın bunu ayıpladıklarını haber aldılar, halk:

Cenazeler mescide sokulmamalı idi, diyorlardı. Aişe bunu duyunca:
Şu insanlar bilmedikleri bir şeyi ayıplama hususunda ne de sürat gös­terirler. Bir cenazenin mescidden geçirilmesi hususunda bizi ayıplamışlar. Hal­buki Rasûlullah (s.a) Süheyl b. Bezda'nm cenaze namazını mescidin içinden başka bir yerde kılmadı dedi.[463]

Hz. Süheyl'in babası Vehb b. Rabia annesi de Da'd'dır. Beyza kelimesi annesinin sıfatıdır.
Hz. Süheyl İslâm'a ilk girenlerden ve Habeşistan'a hicret edenlerden­dir. Daha sonra Mekke'ye dönmüş, orada müslümanlara yapılan işkencele­rin devam etmekte olduğunu görünce, Medine'ye hicret etmiş. Bedir savaşı başta olmak üzere, birçok savaşlarda bulunmuş ve hicretin dokuzuncu yı­lında vefat etmiştir.[464]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler