Açıklama

Sıbtiyye: Selem ağacıyla tabaklanmış sibt denilen sığır deri­sinden yapılan ayakkabıya denir. Sığır derisi, selem ağacıyla tabaklanınca kılları tamamen döküldüğü ya da yumuşadığı için sibt ismini alır.

Rasûl-ü Ekrem Efendimiz, kabirlere gösterilmesi gereken saygıyı Öğret­mek ve kabirler arasında, kabirlere saygıya aykırı olarak ayakkabılı olarak gezen kimseyi kabirlere gereken saygıyı göstermesini sağlamak için ona ayak­kabılarını çıkarmasını emretmiştir. Fıkıh âlimlerinin bu mevzudaki görüşle­rini şu şekilde özetlemek mümkündür:
1. İmam Ahmed'le Şafiî âlimlerinden el-Havî yazan, mezarlıkta ayak­kabı ile yürümenin mekruh, ayağa pislik bulaşma diken batma korkusu, ye­rin ayakları yakacak şekilde sıcak olması gibi zaruretler bulunmadıkça, me­zarlığa girince ayakkabıları çıkarmanın sünnet olduğunu söylemişlerdir.
2. Cumhura göre, mezarlıkta ayakkabı ile yürümenin hiçbir sakıncası yoktur. Delilleri ise "Kul mezara konulup da arkadaşları geri döndükleri za­man arkadaşlarının ayakkabılarının sesini duyar." mealindeki 3231 numa­ralı hadis-i şeriftir.

Cumhura göre, Rasûl-ü Zişan Efendimizin mezarlıkta gördüğü kişiye ayakkabılarını çıkarmasını emretmekten maksadı, mezarlıkta ayakkabı giy­menin sakıncalı olduğunu belirtmek değildi. Sadece o kimse bu ayakkabı­larla gurur ve kibire kapıldığı için bunları çıkarmasını emretmişti. O günler­de bu ayakkabıları zenginler ve üstünlük taslamak isteyen kimseler giyerler­di. Bu yüzden Hz. Peygamber kabristana girerken mütevazi bir kıyafetle gi­rilmesini arzu ederdi.

Yine cumhur'a göre, Rasûl-ü Ekremin sözü geçen kimseye ayakkabıla­rını çıkarmasını emretmesi, onların altında pislik bulunmasıyla ilgili de ola­bilir. Binaenaleyh eğer bu adam mezarlığa mütevazi ve temiz bir ayakkabıy­la girmiş olsaydı, Hz. Peygamber ona ayakkabılarını çıkarmasını asla emretmezdi.
3. İbn Hazm'a göre, "Bir kimsenin sibtiyye denilen ayakkabılarla me­zarlığa girmesi helal değildir. Delili ise mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifle bir numara sonra gelecek olan Enes hadisidir. Çünkü bu hadisler kıyamete kadar devam edecek bir gerçeği haber vermektedir. Bilindiği gibi haberler de nesh olamaz."
Eğer İbn Hazm'ın dediği gibi mezarlığa ayakkabıyla girmek gerçekten helal olmasaydı, bu yasak ashab-ı kiram arasında yayılırdı. Ashab-ı Kiram arasında böyle bir yasağın yaygınlığı söz konusu olmadığına göre, bu mev­zuda delil bakımından en kuvvetli ve tercihe şayan olan görüş cumhurun gö­rüşüdür.[610]
3231... Enes İbn Malik'den (rivayet edildiğine göre) Peygamber (s.a) (şöyle) buyurmuştur:
"Gerçekten kul kabre konulup da arkadaşları kendisinden uzak­laşıp gittikleri sırada onların ayakkabılarının seslerini işitir.”[611]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler