Bilgi Bankası 14:

Ehl-i Salip Kudüs-ü şerifi Müslümanların elinden almak ve Müslümanların kuvvet ve genişleme temin etmelerine engel olabilmek fikir ve maksadıyla papaların himayesinde olarak, Avrupa'daki hükümdarlar ve derebeylerinin emir ve komuta­sı altında toplanan takım takım Müslümanların topraklarına hücum etmiş bulunan tutucu Hıristiyanlara verilen isimdir, ehl-i salip. Bunlar elbiselerine kırmızı haç dikerlerdi.
Osmanlının istiklalini ilan etmesinden 209 sene evvel baş­lamış olup, sekiz defa sefer yapmışlardır. Birinci ehl-i salip, Piyer isimli papazın ve Papa 2. Orhan'ın teşvikiyle oluşarak kara yolu ile İstanbul'a gelmişler, buradan Anadolu tarafına geçerek İznik'e ve hatta Suriye'ye girerek CJrfa, Antakya, Kudüs'ü zapt etmiştir. Selçuklu devletinden Kılıç Arslan, bunla­ra karşı mukabelede bulunmuşsa da mağlub olmuştu. M. 1099. İkinci ehl-i salip yani haçlı seferlerinin ikincisi, Papa 3. Ojen'in teşvikleriyle yine İstanbul'dan ve oradan da Şam'a geçerek burayı kuşatmışmışlarsa da, mağlup olup geriye dönmüşlerdir. M. 1149.
Üçüncü haçlı seferi ise Papa 3. Koleman'ın kuruculuğu al­tında toplanmıştır. Bu toplanmada Fransa,İngiltere krallarıy­la, Almanya imparatoru bile vardı. Akkâ'yı muhasara etmiş­lerse de, büyük zayiata uğrayarak, Selahaddin-İ Eyyubi isimli bir islam kumandanı, bunları tam manasıyla tarumar eylemiştir. M.1192. Dördüncü seferleri ise, Papa İnnosan'ın himayesinde olarak Folk isminde bir mutaasıbın teşvikiyle toplanmıştır. Bu takım İstanbul'a geldiğinde burasını zapt et­mişler ve imparatorluğu Rumlardan almışlardır. M. 1204.
Beşinci ehli salip Papa 3.Honerus'un himayesinde olarak meydana getirilmiştir. M. 1221 yılında Mısır'da bozulmuştur. 6. ise Papa Gregor'un koruyuculuğu altında olarak, Almanya İmparatoru 2. Fredrik tarafından idare olunmuş, bu adam Kudüs'ü savaşsız olarak ele geçirmiştir. M. 1242. yedinci ve sekizinci haçlı seferleri Fransa kralı Lui tarafından yapılmış­tır. Birincisinde yani 7. de Mısır'da bulunan Dimyat'i zapt ederek, bilahire yenilmiş, askeri veba salgınına yakalanmış esir düşmüşlerdi. Çok ağır bir fidye ödeyerek kurtulmayı ba­şardı.
İkincisinde yani 8.de ise Tunus'a gidip orada öldü. M.1270.

Ehl-i salip savaşları Avrupa ile islam dünyası arasındaki münasebetleri çoğaltmış ve Avrupalıları sanayi ve medeniyet açısından islamlardan ibret almak yolunu açmış ve o zaman­dan beri ilerleme istikametinde yol almışlardır


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..