Bilgi Bankası 17:


Sofya'nın Fethi Lala Şahin paşa Bosna havalisine akınlar yapmışsa da, şehrin büyük olması ve nüfus kalabalığı hase­biyle fethetmeyi başaramamıştı. İnce Balaban bey ise, bura­nın mutlak surette ele geçirilmesi için çareler düşünmektey­di. Bu tedbirler arasında uzunca Sevindik adlı Doğancılar sı­nıfından bir nefer, güya kaçmış gibi yaparak Sofya beyi Yano kaban'ı kendine inandırdı, ustalığı göz önüne alınarak üstelik kendisini de, Doğancıbaşı tayin etmişti. Böylece elde edilen itimat üzre H.787/M.1385 tarihinde Sefer ayı ortalarında Mart sonlarında bir gün hava orta karardayken Sofya ku­mandanı, bizim Uzunca Sevindik ile, birlikte ava çıktılar. Ku­mandan bir avın peşine düşerek, doğancıbaşı ile Tatarpazar-cığı yoluna doğru hayli ilerlemişti. Ancak akşam bastırmıştı. Sofya'ya dönüş mümkün olmayınca, Osmanlı hududuna ya­kın bir köye varıp, Türklerden biraz yem ve kendimiz için yi­yecek alıp geleyim diyerek, izin almış. Koca Sevindik, köye varınca, Deli Balaban ile Ahmed Gazi adlı iki dilavere rast gelmiş. Sofya Kumandanının şurada yakında olduğunu söy­lemiş, nasıl yakalayacağını da anlatmış. Sevindik, kumanda­nın yanına dönünce kumandana:

-Türkler bizim burada olduğumuzu anladılar deyip de ku­mandan korkarak:

-Aman öyle ise beni nasıl kurtaracaksın? Deyince:

-Seni bazı elbiselere sarıp, orman içine bırakırım. Kendim­de iki beygirle

Sofya'ya gidip, oradan aldığım askerlerle gelir seni kurta­rırım. Demesiyle kumandan da bu görüşü onaylamış. Do-ğancıbaşı kumandanı sarıp, sarmalayıp, ormanda saklamış. Fakat doğruca Osmanlı köyüne gelmiş. Balaban ile Ahmed Gâzi'yi al'P. efendisinin yanına götürmüş. Orada, Türkler be­ni de tuttu diye bir telaş sergileyip, Balaban ve Ahmed'in ku­mandanı yakalamasını temin etmiş. Sofya ahalisi komutan­larının 'Türklerin eline geçtiğini öğrenince mukavemete me­calleri kalmayıp, teslim olma yolunu seçti. (Mufassal)


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..