Bilgi Bankası 20:

Hüdavendigar'ın Hususi Hali Rumeli fatihi Süleyman paşa merhum, Mevlevi Şeyhlerinden birinin müridiydi. Bu sebeb-ten başına Mevlevi külahı giyerdi. Rumeli'ye geçişte pek çok ganimet alındığı sırada paşa, başındaki külahı çıkarıp, taksi­matı onunla yaptı. Külahını altun ile kaplattı.
Hudavendigar Gâzininde sikkesi böyle idi. Murad Gazi sik­ke kenarından biraz yukarıya hafif bir sarık sarar ve kırmızı zelcifli beyaz rubadan haz ettiği için ekseriya böyle giyinirdi. Onun zamanında devletin ilk nizamı tanzim olundu. Payitaht kadılarının savaş zamanında orduyla beraber bulunmaları faydalı görüldü. Ancak devletin hududları genişledikçe askeri de çoğalmıştı. H. 763/M. 1361 senesinde Rumeline geçer­ken Bursa Kadısı Kara Halil Kazasker ve Sultan Bayezid, cü­lusu akabinde doğup henüz yaşı buluğ çağına ermediğinden Lalası Şahin beyi Rumeli beylerbeyi tayin edip paşalık verdi.
Çandarlı Kara Halil'ide H.775/M.1373 de vezir tayin etti. Onunda vefatında oğlu Ali paşayı boşalan yere tayin eyledi. Fakat Lala Şahin'den sonra Timurtaş paşa Rumeli beylerbe­yi nasb olunarak arkasından bazı zevata vezaret verildi. Ali paşaya, vezir-i azam, vezir-i evvel unvanı verildi.

Osmanlı devletinin toprakları çoğaldıkça, timarlarda ço­ğaldı. Buna paralel olarak tımarlı sipahilerde çoğaldı. Fakat bunlar; eyalet askeri idi. Merkezde Yeniçeriler gibi daima va­zifede bulunma tarzında askeri düzenlemeye lüzum görülmüş olduğundan devşirme çocuklarından "Ebna-i sipahiyan" un­vanıyla bir bölük teşkil olunup, umarların hizmete elverişli evlada verilmesi kanunlaştırıldı. Muhasaralarda kullanabil­mek üzere bir kısım âlet ve edavatlar meydana getirilmiştir.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..