86. Ömürlük Mal Verirken; "...Ve Çocukları İçin" Diyen Kişinin Durumu


3553... Câbir b. Abdillah (r.a)'dan, Rasûlullah (s.a)'ın şöyle bu­yurduğu rivayet edilmiştir:
"Herhangi bir kimseye ve çocuklarına ömürlük bir mal verilse o mal, verilen kimsenindir, verene geri dönmez. Çünkü o, kendisinde miras cereyan eden bir şey vermiştir."[630]
3554... Bize Haccâc b. Ebî Ya'kub haber verdi, bize Ya'kub ha­ber verdi, bize Ya'kub'un babası (İbrahim b. Sa'd) Salih'ten, Salih de İbn Şihâb'tan önceki hadisi aynı isnad ve aynı mana ile rivayet etti.

Ebû Dâvûd dedi ki:
Onu, aynı şekilde Ukayl ve Yezid b. EbîHabîb de îbn Şihâb'dan rivayet ettiler. Evzaî'nin îbn Şihâb'dan rivayetinin lafzında ihtilâf edil­di. Mâlik'in hadisinin benzerini Füleyh b. Süleyman da rivayet etti.[631]
3555... Câbir b. AbdiIIah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullah   (s.a)'ın   caiz   gördüğü   umrâ:   "Bu   senin  ve çocuklarımndır" denilerek yapılandır. Fakat: "Yaşadığın müddetçe bu mal senindir" denildiğinde, o mal sahibine döner.[632]
3556... Câbir (r.a)'den rivayet edildiğine göre; Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:
Rukbâ yapmayınız,[633] umrâ yapmayınız. Her kime rukbâ ve­ya umrâ yolırile bir şey verilirse o vârislerine aittir.”[634]
3557... Câbir b. Abdillah (r.a) şöyle demiştir:

Ensârdan bir kadına oğlu bir hurma bahçesi vermişti. Kadın öl­dü. Oğlu:

Onu ben hayatı müddetince vermiştim, dedi. Oğlanın kardeşle­ri de vardı.

Onun hakkında Rasûlulah (s.a) şöyle hüküm verdi:

"O bahçe, hayatında da ölümünde de kadına aittir."

Oğlan: Ben bahçeyi ona sadaka olarak vermiştim, dedi.

Rasûlullah (s.a):
"Bu (tasadduk) sana daha uzaktır, (sadakadan dönmen, hibe­den dönmenden daha uzaktır)." buyurdu.[635]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..