I. Şehzade Bâyezid


964. Mes’ele: Bir sultan-ı âdilin ebnâsından biri, tâ'atten hurûc edip, ba'zı kılâ'a müstevlî olup, ehline mal salıp cebr ile alıp, asker cem' edip gayri tarîk ile ref i mümkin olmayıp kıtale mübaşeret eyleseler. Anların kıtalleri ve sinip cem'iyetleri dağılıncaya değin kıtalleri şer'an helâl olur mu?

Elcevap: Helâldir, nass-ı Kur'ân-i eazîm ile sabit olmuştur. Hükm-i şer'îdir ve icmâ'-i sahabe-i kiram dahi anın üzerinedir. Kıtale kadir olanlar kıtalle, olmayanlar kelâm-ı hak ile ve du'â-i hayırla, ref-i fitne ve fesada sa'y etmek vâcibdir. Vallâhu te'âlâ a'lem ve ahkem
[1016]
965. Mes'ele: Bir taife sultân-ı 'âdil tâ'atinden hurûc edip, ba'zı kılâ'a müstevlî olup, asker cem' edip, ba'zı bilâd ehline mal salıp cebr ile alıp, kıtale mübaşeret eyleseler. Anlara ihtiyar ile mal verip mu'âvenet edenler ve kaville ve fi'ille mu'âvenet edenler, veya "bunlara kılıç çekmek helâl değildir" diyenler anlar hükmün­de olup, kıtalleri ve malları şer'an helâl olur mu?

Elcevap: Malla ve kaville ve fi'l ile mu'âvenet edenler, cem'iyetlerinde olmayıcak darb-i şedîdden sonra, ve tevbe-i sahîhalart ve salâh-ı halleri zahir oluncaya değin hapis lâzımdır. Amma "bun­lara kılıç çekmek helâl değildir" diyenler Kur'ân-i azîmin nass-i kafisine inkâr edip, ve icma'-i sahabe-i izama muhalefet etmekle-kâfir olup, katilleri helâl olur.
[1017]
966. Mes’ele: Zeyd, Sultan Bâyezide yazılıp, varıp birkaç gün ya­nında durup, geri ihtiyarı ile koyu gidip, yerlerine geldikte, şehir­lisi kâdî ile cem' olup "senin simden geru tevben makbul değildir" deyu kati ettiklerinden, kâdî olan Amr namazın kıldırmasa ve müslüman makberesine dahi kodurmasa şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: Bâgînin tevbe-i sahihi makbuledir. Tevbe-i sahih et­ti ise katli haramdır. Katiline diyet lâzımdır.
[1018]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..