Bilgi Bankası 8:

Yeniçeri Teşkilatı Evvelce bin kişiden olmak, savaş esna­sında kendilerine günde bir akça verilmek üzere kurulan ya­ya askerinin, ahali üzerinde yapmış olduğu cevr ve eziyet görüldü. Halbuki, hükümetin idare edeceği alan büyümüş, artık muntazam bir orduya ihtiyaç vardı. Bu vaziyet karşısın­da da Çandarli Kara Halil, düzenli ve devamlı olarak kışlada yaşayan bir sınıf-ı askeriyi kurmayı düşündü.

Osmanlı uyruğuna giren Rumların hukuk ve vazife bakımı hasebiyle Müslümanlardan hiç farkları olmayacağından askerlik hizmeti bunların üzerine dahi düşebileceğinin tamimi lazım geleceği gözönüne alındı. Bu düşünce üzerine senede bir defa Rumlardan bin tane delikanlı askere alma kanunu çıkarıldı. Bu kanunun adına devşirme kanunu denildi.

İlk devşirmelerden olan bin nefer Rum delikanlısından Ye­niçeri sınıfı kuruldu. Her birine eski Yaya askeri gibi günde bir dirhem maaş ödenmesi, fakat bunların devamlı olarak kışlalarında oturmaları, gösterecekleri başarılara göre, mes­leklerinde ilerlemeleri, ancak evlenmeyerek, sakat veyahut ihtiyar oluncaya kadar asker olarak kalmaları kabul edildi.

"Rivayeti göre Orhan Gazi, yeniçeri sınıfını kurduktan son­ra bunlardan bir kaç tanesini yanına alarak, d sıralarda Amasya taraflarında zühd ve takva sahibi meşhur Hacı Bek­taşî Veli'nin Suluca Karahöyük denen bölgedeki ikametgahı­na giderek, bütün askerleri için bu muhterem zattan dua ta­lep eylemişti. Şeyh Hz.leri de elinin birini bu askerlerden biri­nin başına koyarak:

-Bunların ismi Yeniçeri olsun, Cenab-ı Hakk' yüzlerini ak, bazulannı kuvvetli, kıiınçtannı keskin, oklarını öldürücü, ken­dilerini daima galib buyursun. Diye dua etmiştir.

Yeniçeriler, bu aziz ve kıymettar kimseyi kendilerinin koru­yucusu saymışlar ve bu sebeble adını aldıkları gibi ağalarına "Ağayı Bektaşiyan" demişlerdir. Yeniçeri külahları yaya as­kerlerinin külahları gibiyken, Hz. Bektaşi Velî elini başına koymuş olduğu askerin tepesinde cübbesinin kolu arkaya sarktığı için, bu vaziyte hürmeten ve işaret olmak üzere kü­lahların arkalarına dikdörtgen şeklinde, eski tabirle müstatil olarak bir parça keçe külah ilave olunmuştur.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..