Namazı Bozan Bazı Haller :


1- Sabah namazını   kılarken güneşin doğması,
2- Cum'a namazını kılarken, Ükndi vaktinin girmesi,
3- Yara iyileştiği için sargının düşmesi,
4- Özürlü bir kimsenin  namaz içinde— özrünün sona er­mesi,
5- Ümmîniıı, imâmın yerine geçmesi,
6- İmâ ile namaz kılanın, rükû' ve secdelere gücü yetmesi,
7- Mestleri üzerine meshetmiş olarak, namaz kılmakta olan bir kimsenin, namaz içinde mesh müddetinin bitmesi,
8- Teyemmümle namaz  kılmakta olan  kimsenin namaz esmişinda  su bulması,
9- Ayaktaki mestlerin, amel-i   yesirle   (kolaylıkla   çıkması,
10- Üromî'nin, bîr sûreyi düşünerek okuyabilmesi,
11-  Ümmî'nin  namaz içinde  dinleyerek, Kur'ân ezberle­mesi, gibi hallerde namaz bozulur.

Teyemmümle namaz kılmakta iken, su bulan bir kimse, onu kullanmaya gücü yetmezse veya onu kullanmaya imkân bula­mazsa namazı bozulmaz,

Bir kimsenin, mestleri geniş olduğu için, zahmetsiz çıkar­sa, abdesti bozulur. Fakat, mestler zor bir fiil ile çıkarsa, namazı tamamdır.

Ümmî, Kur'ân okuyan bir kimseden, fazla  meşgul ol­madan Kur'ân okumayı hakikaten öğrenirse, namazı tamamdır. Bu hüküm, ümmînin, namazı münferiden kıldığı veya imâm oldu­ğu zaman geçerlidir. Böyle okursa, ümmînin imameti caiz olabilir.

Fakat, ümmî, güzel Kur'ân okuyan bir kimsenin arkasında na­maz kıldığı zaman, —Kur'ân öğrenirse— umuma göre namazı fa-sid olur. Ebû'I - Leys ise, o ümmînin, namazının bozulmadığı görü­şünü seçmiştir: Tebyîn'de de böyledir. Sahih olan da budur. Zahl-rîyye'de de böyledir.
12- Çıplak bir halde namaz kılan kimse, temiz ve kendisi ile namaz kılmak aciz olacak kadar elbise bulursa, namazı bozulur.
13- Pis bir elbise ile namaz kılmakta olan bir kimse, o ne­caseti temizleyecek bir imkân bulur veya bu imkânı bulamaz fakat elbisesinin dörtte biri veya daha fazlası temiz olur ve bununla ör­tünmesi mümkün olduğu halde, o şahıs bunları yapmazsa, namazı bozulur.
14- Teyemmümlü olarak namaz kılmakta olan bir kimse, na­maz esnasında su bulur ve kullanmaya da    gücü yeterse, namazı bozulur.
15- Sahib-i tertib olan bir kimse, namaz kılarken,  geçirmiş olduğu bir namazı hatırlarsa namazı bozulur.
16- Abdestli bir kimse, teyemmümiü  bir imamın arkasında namaz kılarken suyu görürse veya bu kimse, imâmın sahib-i tertip olduğunu ve onun da bir fâitesi  (= kazaya    kalmış namazı)  bu­lunduğunu hatırlarsa, sadece, o muktedîniıı namazı bozulur; bâlıl olur. Tebyîn'de de böyledir.

Bu durumlarda, naınaz batıl olduğu zaman, bu namaz, na­fileye çevrilmiş olmaz. Yalnız, şu üç yerde btı namazlar, nafileye çevrilmiş olur'            

Tertip-sahibinin, «--namaz esnasında™ kilau^viığı bir na-mazi hatırlaması hailinde,

Sabah namazını kılarken güneşin doğması halmd'e/

Cum'ayı -kılarken ikindi vaktinin girmesi halinde, Cevheretü'n - NeyyâreMe de böyledir.

Pis elbise İle namaz k»J arken, onu temizleyecek bir şey bu­lan kimsenin namazı bozulur.

Bir kisfse, keza namazı kılarken tulü'., zevfcl, gurup gibi kerahat vakti girerse, o namaz bozulur,

Bir cariye, baş örtüsüz namaz kılarken azad edilir ve   : anda başmı  Örtmezse, namazı bozı$m

Bu mes'e!elerden herhangi biri, namaz kılan bir kimseye, —teşehhüd miktarı oturduktan sonra veya sehiv secdesi yaparken bile arız olursa, o kimsenin namazı bâtıl olur. Eğer bu İr-imâm ise, arkasındaki cemaatin namazları da batıl ölür.

Namazdan, selâmla çıkmış olan bir   kimsenin üzerinde, i eecdesi bulunsa ve bu esnada mezkûr hallerden -birisi anz tâz: bu kimse, eğer sehvinden dolayı secde ederse, namazı batıl old^ sehiv secdesi yapmazsa, namŞzi batıl olmaz

Cemaatten, olan bir kimse, teşehhüd miktarı oturdukta sonra, imâmdan Önce selam verip namazdan çıkmış sonradan da bu şahsa, saydığımız haÜerden birisi arız olsa, sadece bu şahsın namazı batıl olur. Cemaatin —ve imâmın namazına bir şey ol-
Keza, imâm, sehiv için secde ettiği zaman, cemaatten olanlar, .sehiv secdesi yapmasalar; imâma da bu hallerden birisi, arız olsa, bu durumda, imâmın namazı bozulur; cemaatin namazı ise bozul­maz. Tebyîn'de de böyledir. [48]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..