9- NAFİLE NAMAZLAR

Sabah namazından Önce ve Öğle, akşam ve yatsı namazla­rından sonra, ikişer rek'at sünnet vardır.

Öğle namazından ve cura a namazından önce ve cum'a na­mazından sonra da dörder rek'at sünnet vardır. Mütûn'da da böyle­dir. Bize göre dörder rek'atli bu sünnetler, birer selâmla kılınırlar. Bir kimse, bu namazları ikişer selâmla kılmış olsa, kıldığı bu na­mazlar sünnetten sayılmaz.

Sünnetlerin kuvvet derecelerine göre sıralanışı şöyledir:
1- Sabah namazının sünneti,
2- Akşam namazının sünneti,
3- Öğleden sonraki sünnet,
4- Yatsıdan sonra kılınan sünnet,
5- Öğleden önce kılman sünnet. Tebyin'de de böyledir.

Âlimlerimiz : «Fetva verme makamında olan bir âlim, fet­vasında, diğer sünnetleri, insanların ihtiyaçlarından dolayı terke-debilir; ancak sabah namazının sünnetini terkedemez. Nİhâye'da de böyledir.

Bir kimse, gece zannı ile iki rek'at namaz kılmış olsa ve bu durumda, sabah namazının vaktinin girmiş bulunduğu açığa çıksa, o kimsenin kıldığı iki rek'at, gece namazı olur.

Kâdî Alâüddin Mahmud Nesefî Muhtelefât Şerhi'nde : «Bu me­sele hakkında rivayet yoktur.» demiştir.

Müteahhirûn ise : «Bu namaz, sabah namazının sünneti yerine caiz oîur.» demişlerdir.

Şeyhü'l - tmâmü'l - Ecdft Şemsü'l - Eimme Halvânî, Kitâbü's -Salât Şerhi'nde : «Şüphesiz, o namazın, sabah namazının sünneti olması caizdir. Çünkü, bu namaz, eda vaktinde kılınmıştır.» demiştir. Muhiyt'te de böyledir.

Ayakta durmaya gücü yeten bir kimsenin, sabah namazı­nın sünnetini oturarak kılması caiz değildir. Bundan dolayı, sabah namazının sünneti, vacibe- yakındır, denilmiştir. - Nâfi'den naklen Tatarhâniyye'de de böyledir.

Bir özür bulunmadığı halde, sabah namazının sünnetini, bi­nekte kılmak caiz değildir. Sİrficül - Vehhâc'da da böyledir.

Sabah namazının sünnetini kılarken,  Fatiha'dan sonra  birinci rek'atte «Kul Yâ eyyühe'İ-kâfirûn...» ve ikinci rek'atte de «Kıtlhüve'Uahü ehad» sûrelerini okumak sünnettir.

Sabah namazının sünnetinin, fecrin doğmasından önce eda­sı caiz olmaz. Fecrin doğup doğmadığı konusu şüpheli olursa,- yine sabahın sünnetinin kılınması caiz olmaz.

Böyle, şüpheli bir halde bu namazı kılan kimse, fecrin doğu­şundan sonra da iki rek'at namaz kılmış olsa, bu şahsın son kıldığı namaz, sünnet namaz olmuş olur. Çünkü farza daha yakındır.

Sabahın sünneti ile farzının arasını, başka bir namazla ayırma-malıdır. Bu hususta, sünnet olan, farzla sünnetlerin arasını bitiştir­mektir.

Sabah namazının sünnetinden başka, sünnetler kaza edilmez­ler. Sabah namazının sünneti ise, kilmamadığı zaman farz ile birlikte, güneşin doğmasından sonra, öğle vaktine kadar kaza edi­lirler. Öğle vaktinin girmesinden sonra sakıt olur. CKaza edilmekten düşer) Serahsf nin Muhiyt'înde de böyledir. Sahih olan da budur. Bahru'r Râık'ta da böyledir.

Sabah namazının sünneti, farzın haricinde fevt olursa, İmânvı A'zam (R.A.) ve İmâm Ebû Yûsuf (R.A.)'a göre, kaza edil­mez. İmâm Muhammed (R.A.) ise.buna muhaliftir. Serahsî'nin Mu-

hıyt'inde de böyledir.

Öğleden önceki dört rek'at sünnete gelince, yalnız başına bu dört rek'ati kılmadan imâma uyan kimse, vakit olduğu müddet­çe, farzdan sonra bunu kaza eder. Bütün âh'rnİerin görüşü budur. Sahih olan da budur. Muhiyt'te de böyledir.

Hakâık te : «Bu durumda, İmâmı A'zam (R.A.) ile İmâm Ebû Yûsuf (R.A.) 'a göre, bu! kimse, önce iki rek'ati kılar. İmâm Mu­hammed (RA)'e göre ise, önce dört rek'ati kılar. Fetva da bunun üzerinedir. Sirâcü'l - Vehjıac'da da böyledir.

«Sabah ve öğlenin sünnetlerini terketmekte bir beis yoktur.» denildiği gibi, «bunları terk etmek, haç bir halde caiz debidir.» de denilmiştir. Doğru olan da budur,

Sünnetleri, bunları hak görmiyerek, terk eden kimse, kâfir olur. Çünkü, o kimseler, sünnetleri hafif görerek terk etmiştir.

Eğer, o kimse, sünnetleri hak gördüğü halde, terk ederse, gü­nahkâr olur. Çünkü, sünnetlerin terk edilmesi durumunda, va'ıyd vardır. Serahsî'nin Muhıyt'inde de böyledir.

Öğleden önce, dört rek'at sünnet kılan kimse, iki rek'aTm başında, oturmamış olsa, bu namazı istihsânen caiz olur. Mu-hıyt'te de böyledir.

İkindiden Önce dört, yatsıdan önce ve sonra dörder, akşam dan sonra akı rek'at namaz kılmak mendûbtur. Kenz'de de böyle­dir!
İmâm Muhammed (RAÎ, ikindiden önce ve yatsıdan son­ra kılınan sünnetlerde, iki rek'atle dört rek'at arasında serbest kal­mıştır. Efdâl olan ise, her ikisini de dörder rek'at kılmaktır. KâfT-de de böyledir. [54]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..