8- İki Kişinin Birbirlerine Olan Borçlarını Ödediklerini Ve Alacaklarını Aldıklarını İkrar Etmeleri

Bu durum şöyle kaydedilir:

Şahitler, şöyle şehâdette bulundular: Gerçekten filan ve filan, isteyerek şöyle ikrar eylediler: Onlardan her birinin, diğerinin üze­rinde veya yanında, önce yahut beraber, bir hakkı yokdur. Kendi­nin veya vekilinin ismi ile ve hiç bir sebeble, aralarında cereyan eden haklardan bir hak yoktur. Da'va, husûmet ve talep de yoktur. Eski veya yeni bir hak kalmamıştır. Herbiri, diğerine olan bütün hakları­nı tam ve vâfi olarak ödemiştir.

Artık ne zaman, onlardan birisi, arkadaşına karşı, herhangi bir sebeble bir iddiada bulunursa; o yalandır; bâtıldır; zulümdür. Ar­kadaşı, bunların tamamından bendir; dünyada ve âhirette genişlik içindedir. Ve her biri, bu beraatı kabul eylemiştir.

Bu yazı, noksansız olarak iki nüsha yazılıp, birer nüshasını yan­larına alırlar.

Böylelikle birisi, diğerine karşı da'vâya kadir olamaz. Şayet onlardan birinin, diğerine borcu olur ve onu öderse; bu durum da şöyle yazılır:

Gerçekten filan, filana olan borcunun tamamını ödedi. Artık onun üzerinde, yanında, elinde herhangi bir sebeble, bir hakkı kal­mamıştır." Ve yukarıdaki ifade sonuna kadar yazılır.

Ve "filan da bu ibrayı yüz yüze kabul eylemiştir." denir. Şayet, bir kısmını Ödemiş ve bir kısımım da te'ci! eylemişse, bu „ durum da olduğu gibi yazılır.

Ve bu durum hakkında da nefisleri üzerine şahit edinirler. Eğer bir kısmını ibra eder; bir kısmını da te'cil ederse; o da, öy­lece yazılır.
En doğrusunu bilen Yüce Allah'tır. [251]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..