Venedik Muharebesi


Cem Sultan'ın vefatı üzerine Devleti Aiiyye daha rahat ha­reket etmeye başlamıştı. Buna mukabil Venedik basımâne bir tavır takınmaya başlamıştı. Şüphesiz ki, bunun esas se­bebi Bayezid-i Velî'nin Endülüs müslümanlarına yapmaya karar verdiği yardıma memur Kemal Reis'in filosuna Akde­niz'de rahat nefes aldırmaması ve yardımın ulaşmaması idi. Hicrî 904 / Milâdî 1499 yılında orduyu hümayun karadan Edirne yoluyla harekete geçti. Rumeli Beylerbeyi Koca Mus­tafa Paşa ordunun serdarıydı. Orduyu Mora'ya doğru yürüten Mustafa Paşa Laponte (İnebahtı) kalesi önüne geldi dayandı. Bu sırada kaptanı deryalığa tayin olunmuş bulunan Davut Paşa yanma iki büyük denizcimizi de almış bulunuyordu. Bunlar Kemal ve Burak reislerdi. Onlar da gemilerle. Gelibo­lu'dan çıkıp Laponte (İnebahtı) körfezine gelecekler idi. Fa­kat mevsim icabı suların çok oynak olması üç ay kadar de­nizde oyalanmalarına sebeb oldu.

Bu da gösteriyor ki Osmanlı devleti hâlâ mükemmel bir donanma meydana getirememiş, karalardan yürütmeğe mu­vaffak oldukları gemileri açık denizlerde istedikleri yere ya-naştıramıyorlardı.  Fakat bundan elli sene sonra Akdeniz!

«Türk gölü» saydıracak Barbaros, Oruç ve Turgut Amiraller bulunacaktı.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..