Bunlar Türkiye'ye Düşmandır!

Yukarıdaki başlığa ilâveten Ermenilerin, İslama düşmanlı­ğını belirtmek gerekir. Zâten Türk dendiğinde, bütün hristi-yan âlemi müslümanhğı aklına getirir. Çünkü; Müslümanlık ve Türklük,et ve tırnak gibidir biribirinden ayrılamaz. Dolayı­sıyla düşmanlikdada bu hususda hem Türk'ü hem de müslü-manı hedef alır ve almıştır. Ermeniler'in aziz milletimize taar­ruzlarını, bu taarruzların meydana getirdiği kanlı ve fecî olay­ları,-zaten hakkımızda peşin hüküm sahibi ehl-i salibe duyu­ramadığımızı kimse iddia edemez. Çünkü; garb dünyası, şark dünyasını seyyahları, şarkiyatçıları ve oryantalistleri va­sıtasıyla olayları kemâliyle bildikleri halde, inançları ve ülke­lerinin menfaatleri istikametinde ahalisine nakl ve tasvir ey­lemişlerdir. Dolayısıyla avrupa efkârı umumiyesi, hâttâ Ame­rika kıtasında yaşayanlar gerçeğe muttali olamamışlardır.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğfu meşhur "Komitacılar" adlı mufassal eserinde, Topal Tevfik Bey'e ki, Mahmut Şev­ket Paşanın katlinde fiili müeesir rol oynayan bir kimsedir ve mezkûr hadiseden dolayı idam sehpasında bu adam dünya­dan ayrılırken şunları söyledi, söyledikleri de çıktı der. Topai Tevfik; İttihatçılara memleketi batırıyorsunuz! Diye bağırmış­tı. Evet.. Memleketi hatırdılar. Bir de; hepinizin sonu benimkine benzeyecek! Diye avaz avaz haykırmıştı.. Diye nâkilde bulunur.
İttihatçılar; koskoca Osmanlı devletinin hükümeti olduğu­nu unuttular veya ne olduklarını bilemediler ve eğer Ruslar ile savaş çıktığı takdirde, Ermenilerin tarafsız kalmasını te­min için Taşnaksutyun komitesi ile antlaşma imzaladılar. Bu haydut çetesi, çeteden de bir farkı olmayan İttihatçılardan al­dığı destur ile 1914 senesinde, temmuz ayında Erzurum'da yaptıkları 8. kongresinde katılanlara kabul ve tasdik ettirmiş­lerdi. Ama Taşnak-sutyun komitesi mensubu Ermeniler Rus kuvvetlerine bilfiil öncülük ediverdiler. Ermeni cibilliyetine uzak olmayan kalleş ve döneklik sergilendiğini gören İttihat­çılar, haliyle yapılan antlaşmayı tanımaz oldular.

Yukarıda Topal Tevfik bey'e ait sözler, bir bir çıktı diyor N.Nazif Tepedelenlioğlu; Talât Paşa (eski sadrıazam), M.Said Halim Paşa (eski sadrıazam), Cemâl Paşa, üçler komite sin­den Dr.Bahaddin Şâkir, Polis müdürü Azmi bey, hâin ve kal­leş Ermeni komitacılarının yaptıkları silahlı saldırılarda ha­yatlarını kaybettiler. Ermeniler; Talât Paşa'yı şehid eden So~ ğomon Tayleryan'in cinayet davasında sözde Büyük Erme­nistan davası gütmeğe çalıştılar. Militanlarını kurtarmaya muvaffak oldularsa da, davalarını Berlin'deki mahkemenin uyanıklığı sayesinde ispata muvaffak olamadıkları gibi, dün­ya efkârı umumiyyesi huzurunda sahte belegelerle tarihi tah­rif etmeye çalışırlarken cürm-ü meşhut oldular.

Mıgırdıç Yanıkyan adlı seksen yaşındaki vahşi katilin baş­lattığı intikam savaşı ile nice değerli elçi ve diplomatımızın ve aile efradının hayatına kıydılar. Maalesef dünya bunları görmezlikten geldi. Biz bu günü ortaya koyduğumuzda, on­lar her ülkenin yapmasının isabet olduğu tehciri bir suç yap­mışız gibi önümüze koymaktan haya etmediler.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..