Bilgi Bankası 46:

Askeri Teşkilat Osmanlı ordusu esasen kapıkulu ve Eya­let askeri adlarıyla iki kısımdan ibarettir. Kapukulu (Hassa askeri) demekti. Maaştan aşka tayinat dahi alırlar ve başşe­hirde kışlada otururlardı. Sonraları, taşralarda kaleler ve mü­him mevkilerde de bulundurulmuşlardır. Kapukulu piyade ve süvari İki kısma ayrılmıştı. Kapıkulu piyadesi: Acemi oğlan­ları, Cebeciler, topçular, top arabacıları, humbaracılar, saka­lar adıyla yedi ocaktan meydana gelmişti. Cebeci ocağı: Pi­yadenin silah ve cephanesini tamir ve dağıtımının ve muha­faza ederdi.

Şimdiki tabur tüfenkçi ustaları makamında idiler. Bunların kumandanlarına Cebecibaşi denirdi.

Topçu Ocağı: İsmindende anlaşılacağı gibi top hizmetinde, hemde top namluları dökmek ve kundak imal ve ateşleyici maddeler hazırlama hususlarında kullanılırdı. Amirlerine Topçubaşı denirdi. Top dökümhanesi müdürüne Dökücübaşı denirdi.

Arabacıocağı: Top arabalarını sevk ve harekete memur olanlardı, Humbaracıbaşilar: Havan adı verilen toplarla hum-bara atan askeri sınıftı. Lağımcılar: Kale kuşatmalarında ve savunmalarında yer altından yollar kazarak lağım yaparlardı.

Saka ocağı: Kapukulu ocaklarını meydana getiren ortala­rın sularını temin ederlerdi.

Kapukulu süvarisi devamlı olarak silah altında bulunan süvari birliğiydi. Bunların başşehirde kışlaları yoktu. Fakat at beslemek hususunda, kolaylık olmak ve yakın bulunup ilk emirde çabucak toplanabilmek üzere İstanbul ile Edirne ve Bursa şehirleri arasında köy ve kasabalarda otururlardı.
1.  Silahdar
2.  Sipahi
3.  Sağ tilufeciler
4.  Sol ülufeciler
5.  Sağ gureba bölüğü (gureba-i yemin)
6.  Sol gureba bölüğü (gureba-ı Yesar)

isimleriyle altı bölükten mürrekkepti. Bu bölüklerden baş­tan ikisine baş denir. Diğer ikisine orta, son ikiliye aşağı bö­lükleri denirdi.

Baş bölüklerden Silahdar bölüğüne Sanbayrak sipahi bö­lüğüne kırmızıbayrak, bölük-ü erbaa yani dört bölük diye ta­rihlerde yazılı olan ise Alacabayrak ad olmuştu.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..