Bazı Hükümler


1. Mülâmese ve münâbeze yoluyla yapılan satışlar bâ­tıldır, geçersizdir.
2. Bir kumaş parçasının bir ucunu sol omuzun üzerinden sarıp diğer ta­rafını salıvermek ve avret mahallini örten bir çamaşır olmadan tek kumaşa bürünmek şeklindeki giyinmeler caiz değildir. Çünkü avret mahallinin açıl­ma ihtimali sözkonusudur. İhramlı olmak bu hükümle birlikte mütalaa edi­lemez. O özel bir haldir.[184]
3379... Ahmed b. Salih, Anbese [b.Halid]'den, o Yunus'dan, Yu­nus, İbn Şihâb'dan rivayet etmiştir. İbn Şihâb der ki:

Âmir b. Sa'd b. Ebî Vakkâs bana Ebû Saîd el-Hudrî'nin şöyle dediğini haber verdi:
Rasûlullah (s,a), -Süfyân ve Abdürrezzak'ın rivayet ettikleri ha­dislerin her ikisinin de manası ile-... nehyetti.[185]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..