I. Şehid


853. Mes’ele: Şehîd-i hakîkî ismine ehak ve evlâ olan kâfir ile mu­harebe sadedinde kati olunandır, yaraları ile bilâ-gasl defn olurlar. Ve zulmen âlet-i harb ile kati olunan dahi bu hükümdedir. Harîk ve garîk ve nazirleri şehâdetlerine, şehâdet-i nübüvvet üzerine ce­reyan etmişlerdir. Anlara şehâdetin ahkâm-ı dünyeviyesi ki rif'at derecedir, ol carîdir, bi-fazlillâhi te'âlâ. [903]
854. Mes’ele: Kâfirde mahbûs iken fevt olan müslümanlar şehîd olurlar mı?

Elcevap: Müsâb olurlar, bi-inâyetülâhi te'âlâ. [904]
855. Mes’ele: Berden müsâferete kadir olmamağın, tâlib-i ilm olan oğlunu İstanbulda sılaya gelirken deryaya gark olan Zeyd şehid olur mu?

Elcevap: Olur, rahmetullâhi aleyh. [905]
856. Mes’ele: Zeydi mülk evi içinde haramiler kati edip gaybet et­seler, Zeyd gasl olunmadan defn olunmak şer'an caiz olur mu?

Elcevap: Olur. [906]
857. Mes’ele: Zeyd kulu Amra "niçin su getirmedin" deyu üzeri­ne vardıkta, Amr Zeydi âlet-i eâriha ile kati edip ol hînde bilâ-te'hîr fevt olsa, şer'an Zeyde ahkâm-ı şehîd icra' olunur mu?

Elcevap: Olunur, rahmetullâhi te'âlâ. [907]
858. Mes’ele: Kendüyi kendi boğazlıyan kimse, şehid deyu gasl olun­madan caiz olur mu?

Elcevap: Şehid olmaz, meğer kendüyi boğazladığı için zecren gasl olunmaya. [908]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..