III. Mezar


861. Mes’ele: Meyyit gasl olunup alnına ve sadrına "Bismillâhirrahmânirrahîm" ve ba'zı âyât yazmak caiz midir?
Elcevap: Bir kâğıda yazılıp kabrinde karşısına konmak evlâ­dır, çürüyüp bulaşmaktan ihtiraz olunmak gerektir.[911]
862. Mes’ele: Mekâbirde meyyit yanında Nur du'âsın komak caiz midir?

Elcevap: Ba'zı meşâyıh tecviz etmişlerdir, amma meyyite değ­memek gerektir.

Elcevap: Cesed-i meyyite değmemek evlâdır.

Elcevap: Koymakta siyan yoktur, fâide mütevakkı'dır. [912]
863. Mes’ele: Bir du'â "kefen du'âsı" deyu kefenine dikip, bile ko­şalar şer'an caiz olur mu?

Elcevap: Caizdir, Kelâmullahtan nesne komak gerektir. [913]
864. Mes’ele: Zeyd, fevt olan oğlunun mezarını mermer ile bina et­mek istedikte, Amr "bina etme" der iken, Zeyd eslemeyip bina edicek âsim olur mu?

Elcevap: Fahr için etti ise olur, ve illâ olmaz. [914]
865. Mes’ele: Zeyd-i misafir bir mevzi'de fevt olup defn olunduktan sonra, veresesi varıp üzerine türbe yapmak istediklerinde, ta'yîn için açıp meyyiti görmek caiz olur mu?

Elcevap: Olur. [915]
866. Mes’ele: Bir makberelikte kendisi için bir makbere kazıp, du­var edip, sonra ahar yere gidip geldikte, Amr oğlu Bekri, Zeyd yaptırdığı makbereye defn ettirmiş olsa, Zeyd ol makbereden Bek­ri ihraç etmeğe kadir olur mu?

Elcevap: Mülkü ise olur. [916]
867. Mes’ele: "Meyyitin başı ve ayağı ucuna konan taş rûz-i mah­şerde keffe-i mîzâna konulur büyük konmanın ziyâde fazileti var­dır" deyu merhum Kemalpaşa-zâde hazretinden menkuldür, aslı var mıdır?

Elcevap: Yoktur. [917]
868. Mes’ele: "El'iyâzübülâh, müslümandan imansız gideni kâfir mekâbirine ve kefereden îmâna gelip îmanla gideni müslüman mekâbirine nakl eder kudret develeri vardır" derler vaki' midir?

Elcevap: Rivayet olunur, meşâhir-i kütüb-i ehâdîste yoktur. [918]
869. Mes’ele: Mekâbir-i müslimîn üzere işlenen san'atten alınan kesb helâl olur mu?

Elcevap: Ol fi'l harâm-ı mahzdır. [919]
870. Mes’ele: Zeyd bir mevzi'de defn olunan mevta remîm olduk­tan sonra, mevzi'-i mezbûru sâhib-i arz ma'rifetiyle bahçe eylese, bahçenin etrafında harâc-ı arz alan Amr, Zeydin bahçesinden dahi almağa kadir olur mu?

Elcevap: Mevta ehl-i İslâm ise bahçe tahrîb olunur, makbere üzere ibkâ olunur. [920]
871. Mes’ele: Bir şehrin makbereliğı üstünde, ba'zı kimselerin sı­ğırları ve atları çiğneyip gezse, hâkim nice defa men' edip men'le memnu' olmasalar şer'an mezburlara ne lâzım olur?

Elcevap: Ta'zîr ile men' olunmak lâzımdır, ta’zîr-i şedîd ve habs ile zecr lâzımdır. [921]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..