IV. Kıssahan


994. Mes’ele: Kıssahan olan Zeyd, Resûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) in ammi olan hazret-i Hamzaya ba'zı kizbler isnâd edip "anın asrında bir kâfir pâdişâhı -neûzübillâhi te'âlâ- ulûhiyyet da'vâsın eyleyip, cenneti var idî" deyip, ol mel'unun ağzından -ne'uzübillâh- "ben Hamzayı âsî yarattım hikmetim böyledir, fi­lân pehlivanı mutî' yarattım o benim cennetime dâhil oldu" deyip "hazret-i Hamzanın Kasım ve Bedî' olup iki oğulları var idi" de­yu birbirine hasım eyleyip, cenk ettirip, müstemi' olan ba'zı Bedî'e ve ba'zı Kasıma meyl edip biribirlerine bu'z ü 'adavet eyleyip, mezkûr Zeydi istimâ' ederlerken ba'zı ikindi namazın ve ba'zı akşam namazın terk edip, ve ba'zı vakt-i mekruhta namaz kılsalar. Vech-i meşrûh üzre cem'iyyet eden Zeyde ve dâima va­rıp istimâ' edenlere ne lâzım olur?

Elcevap: Hâkim Zeydi ta'zîr-i şedîd ve habs-i medîd ile if­tiradan men' edip, idlâl ettiği ehl-i hevâ ve dalâl dahi tevbe ve istiğfar edip, kendi hallerinde olmak lâzımdır.
[1051]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..