7- Bir Kadının, Mehrıne Karşılık Olarak, Bir Şey Satın Aldığını İkrar Etmesi

Filan kadın, isteğiyle şöyle ikrar eyledi: Kocası ve helâli olan filan şahısla, sahih nikâhla, âdil, şahitler huzurunda, nikahlanmış-tır. Şu Kadar dinar mehri vardır. Ve o, bu mehrinin tamamına, muh­telif cins eşyaları (tek tek beyan ederek) satın almıştır. Kadın, sahih bir vekâlet ile vekil eyledi ve gerçekten o, onların tamamını teslim âldı. Kocanın teslim edince, bunların tamamı onun oldu.

Keza, İmâmü'z Zâhid Necmü'd-din Ömer en-Nesefî (R.A.) şöyle bu­yurmuştur. Burda dikkat etmek gerekir. Çünkü, kadın tarafından, kocanın üzerinde olan mehir ile, kocanın, bir şey satın almaya vekil edilmesi, İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'ye göre caiz değildir.

İmâmeyn'e göre ise, bu her haliyle caizdir.

İhtiyat ise, İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'nin kavline göre, hareket etmekdir.

Bunun için yazıya şu fazlalığı ilâve eder. "Filan oğlu filandan, kadının mehrinin tamamı ile satın aldı. Gerçekten kadın, onu satın almaya vekil eylemişti.
"Veya şöyle yazar: "Kadın onu belirli olan şu eşyaları, mehri-ne mukabil atmaya vekil eyledi." [250]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..