Kasm   Babı

K a s m : Kâfin fethiyle ve sinin sükûniyle masdardır.

«Bölüştürücü, malı ortaklar arasında bölüştürdü (taksim etti)» de­nilir. Ortakların arasında paylaştırdı ve paylarını ta'yîn etti, demektir.

Kadınlar arasında kasnı da bu ma'nâdadir. Yâni kadınların ara­larında, onların yanında sohbet ve eğleşmek için geceîeınekde hakları­nı vermek ma'nâsındadır, cimâda değil. Çünkü cima isteğe dayanır. Ko­ca, muhabbette olduğu gibi, cimâda da eşit muamele edemez.

Kasmde, giyilen giyside ve yenilen yenıekde adalet vâcib olur. Bun­ların hiç birinde tercih caiz değildir.

Bakire, yeni kadın ve Müslüman kadın kasmde zıtları gibidir. Ya­ni kasmde, giyilende ve yenicende bakire dul gibi ve yeni kadın eski olan gibi ve Müslüman kadın Kitâbiyye gibidir.

Hür kadının hakkı; nikâh edilmiş olan cariyenin, mükâtebenin, müdebberenin ve ümmü veledin haklarının iki mislidir. Bu, hürrenin şerefini göstermek içindir.

Kadınlardan dilediği üe yolculuk eder. Yani yolculukda kasnı ol­maz. Hattâ kocanın yolculukda onlardan her hangi birini' yanına aN ması caiz olur. Zevcelerin gönüllerini hoş etmek için kur'a çekmek daha iyidir.
Eğer kadın kasnımı diğer kadına terketmiş olsa, o kadının vazgeç­mesi caiz olur. Çünkü o kadın henüz vâcib olmayan bir hakkı iskât etmiştir. Şu halde o hak düşmez. Çünkü düşürmek ancak kâim (mev­cut) de- olur. Binâenaleyh dönmek ariyet gibi kaçınmak ma'nâsına ge­lir. Şöyleki: Ödünç veren kimse dilediği vakitte, bizim zikrettiğimiz şeyden dolayı, ödünçten vazgeçebilir. Kadının hastalığı sebebiyle kasın düşmez. Allah Teâlâ (C.C.) daha iyi bilir. (Allâhu a'lem). [24]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..