Lâhık :

Lâhık : Önce imâma uyup, sonra uyku, abdestinin bozul­ması ve, izdiham gibi sebeplerle, namazının bir kısmını kılmayıp da, sonra yine imâma iltihâk eden kimse demektir.

Bu kimse, zayi ettiği namazı kılarken, sanki imâmın arkasın­da imiş gibi, okumadan kılar. Sehvetse de, sehiv secdesi yapmaz. Vecizül-Kerderî'de de böyledir,

îmâm, sehvinden dolayı secde yapsa, lâhık, mesbûkun hüâfma, üzerinde olanı kaza etmeden imâma tabi olmaz. Hulâsa'-da da böyledir.

Lâhık, abdestini tazeledikten sonra geri dönse, ona layık olan, evvela namazının kazaya kalan kısmı ile meşgul olmasıdır. Bu esnada, kıraat etmez ve fakat kıraat edecek kadar durur. Rü­kû' ye secdelerde de, imâmın durduğu kadar durur. Ancak, imâm­dan daha fazla veya daha noksan durmuş olması da zarar vermez. Tahâvî .ŞerM'nde de böyledir,

Bir kimse (lâhık imâmla birlikte tekbir aldıktan sonra, imâm bir rek'at kılana kadar uyuşa fakat sonra uyansa, o lâhık, artık birinci rek'ati kılar. Her ne kadar, imâm ikinci rek'ati kılı­yor ise de. Zehiyre'de de böyledir.

Lâhık, imâmla kılmadığını kaza ile meşgul olmasa da, ön­ce imâma tabi ve sonra da  imâm selam vermeden Önce kaza­ya kaüanlarla meşgul olsa, bize göre namazı caizdir. Tahâvî Şer-hVnde de böyledir.

Lâhık olan misafir, imâmla birlikte kılamadığını kılar­ken, ikâmetle niyyet etse veya abdesti bozulsa da kendi şehrine girmiş olsa, o kimse, misafir namazını tamamlar. İmâm Züfer (R. A.) t buna muhaliftir. Ve bu hal, imâm namazını bitirdikten sonra olmuşsa, bu kaide geçerlidir. Fakat,  bu halin meydana geldiği sı­rada  imâm daha namazını bitirmemişse, o kimse bu namazı  ittifakla  dört rek'at kılar Musaffa'da da böyledir.

İmâm, dört rek'alit bir namazın ilk oturuluşunu unuta­rak terk ettiği zaman, arkasındaki lâhık, uyumuş olur ve uyanır, veya abdesti bozulur ve sonra da gidip abdest alıp geri dönerse, bu sırada imâmda, bir rek'ati sebkat etmişse t=ileri geçmişse), bize göre, lâhık, oturulacak yerde oturmaz. İmâm Züfer (R.A.) ise, buna muhaliftir. Mesbûk da bu hükmün hilafmadir. Hulâsa'-da da böyledir.

Şu altı şeyin kazasında Mesbûk, Lâhik'a Muhal-ftir:
1- Kadınların erkeklerle aynı hizada olmasında,
2- Kırâatde,
3- Sehiv secdelerinde,
4- Ka'de-i ûüâda,   birinci   oturuşta), imâm   bu oturuşu terk ettiği zaman,
5- Selam verirken, imâmın dıhk ile gülmesinde,
6- imâm, ikamete niyyet edince, mesbûk rek'atini secde i'e kayıtladığı zaman.

Zahırivye'de de böyledir.

Dört rek'atli bir namazda, birinci rek'ate yetişememiş o-lan bir kimse, kalan üç rek'atte de uyumuş olsa ve sonra uyansa', uyumuş olduğu halde geçen rek'aüeri kırâatsiz olarak kılar. Son­ra imâma mütâbaaten (=tâbi olarak* pturur ve kalkıp  yetişe-memiş olduğu  ilk rek'ati, kıraat ederek kılar; sonra da oturup ' namazını tamamlar.
Bu kimse, iki rek'atte uyuşa da, bir rek'atte imâma yeti­şip yetişemediği hususunda şüphe etse,, şüphe ettiği o rek'ati, na­mazın arkasında kılar. Hulâsa'da da böyledir. [42]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..