Yedinci Mesele:


Buraya kadar anlatılanlar neticesinde, Sâri' Teâlâ'nın, şerîatı vaz etmesindeki amacının dünyevî ve uhrevî maslahatlanngerçekleş-tirilmesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu amaç gerçekleştirilirken, hem küllî hem de cüzî düzeyde bir nizâmın ihlâline imkan verilmemiştir. Bu durum zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât bölümlerinin tümü için geçerlidir. Eğer bu maslahatlar gerçekleştirilirken nizamda ya da hü­kümlerde ihlâller olsaydı, o durumda teşri maslahatlar için yapılmış olmayacaktı. Zira böyle bir durumda onların maslahat olması, mefse-det olmalarından daha uygun olmayacaktı. Halbuki Sâri Teâlâ'nın on­larda gözetmiş olduğu kasid mutlak anlamda maslahat olmalarıdır. Dolayısıyla bu şekilde konulmuş olmaları için bunların, mutlaka bü­tün mükellefler ve her türlü yükümlülük ve ortam için ebedî, küllî ve genel vasıfta olması gerekmektedir.Biz İslâm şeriatını incelediğimizde Allaha hamd olsun ki du­rumun aynen arzettiğimiz tarzda olduğunu görüyoruz.Keza üç hususun da (zarûriyyât, tahsîniyyât ve hâciyyât) küllî ol­dukları ve bunların genel anlamda hususîlik göstermedikleri, her ne kadar cüzîyyâta indirgendikleri oluyorsa da, bunların da küllî bir bi­çimde olduğu, yine bazı şeyler hakkında hususîlik gösterseler de, bun­ların küllî bir bakış neticesinde olduğu ileride açıklanacaktır. Öbür ta­raftan bunlar küllî oldukları için çerçeveleri altına cüzîler girecektir. Küllî bakış, cüzîlerin ele alınması içindir. Küllî asılların cüziyyâta in­dirgenmesi, onların küllî oluşlarını zedelemez. Bu anlattıklarımız ne­ticesinde, teşrîde kemâle ulaşmış bir nizamın mevcut olduğu ortaya çıkmaktadır. Teşrîde kemâle ulaşmış bir nizâmın bulunması duru­munda ise, teşrîin amaç ve gerekçesi olan maslahatların ortadan kaldırıhnasmı gerektirecek bir durumun bulunması söz konusu olamaz. [60]


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..