Anadolu'ya Silâh Ve İnsan Sevkıyatı

Anadolu'nun cephane ihtiyacı önemli ölçüde Tekkeler ka­nalıyla; düşman karakollarından nakledilen silâh ve diğer as­kerî malzemelerle karşılanmıştır. Millî Mücâdele komutanla­rından Miralay Mehmet Arif Bey'in hatıratında geçen şu ra­kamlar muazzam bir başarıya imza atıldığının ispatidir: "İngi­lizlerin kontrolleri altında bulunan ambar ve depolardan ge­celeyin aşırılmak suretiyle muhtelif tarihlerde İstanbul'dan
56.000 mekanizma, 320 makineli tüfek, 1500 tüfek, 1 ba­tarya top, 2000 sandık cephane, 10.000 takım elbise, 100.000 gem, nal ve mıh, 15.000 matara, 1.000 tona ya­kın malzeme ve muhtelif askerî eşya Anadolu'ya geçirilmiş­tir." Bundan dolayı, işgal kuvvetlerinin dikkatini çekip kuşku uyandırmadığı için, başta Özbek Tekkesi olmak üzere çoğu tekke adetâ bir silâh deposu hâline getirilmişti. Şeyh Atâ, kendisine gönderilen silâh ve cephanenin Tekkeye büyük bir sükûnetle ve Üsküdar meydanında bulunan Nakkâşi Karako-lu'ndaki İtalyan Jandarmayı şüphelendirmeden taşınmasını temin ediyordu. Mim Mim Grubunda çalışan R.Yalkın bu ko­nuda şu mühim malumatı aktarıyor: "Gündüz çevresine ümit telkinleri yapan bu insanlar, gece silâhlanırlar, Nakkaş Karakolu'ndan Tekkeye kadar yolları tutarlar, silâh ve cep­haneler Tekkeye taşınır oradan Karakol Cemiyeti'nin feda­ileri eliyle Büyük Çamlıca'nın arkasından dolandırılarak Li-badiye'deki göz doktoru Esat Paşa'nın çiftliğine aktarılmak üzere Kısıklı İmamı Nuri Hoca'nın Libadiye'deki evinin ya­nındaki mezarlığın içinde saklanır, münâsip zamanlarda tom­ruk taşıyan arabaların alt bölümüne yerleştirilerek Alem Da-ğı'nda gizli karargâh kuran millî kuvvetlere iletilirdi." üzün bir müddet, İngilizlerin akıllarına bile getiremedikleri bu usta­ca yolla Anadolu'ya silâh ve cephane sevkiyâtı devam ede­cektir.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..