Bayram Namazları Babı [98]


İki Bayram Namazı [99], şartlanyle üzerine Cuma vâcib olan kim­senin üzerine vâcib olur [100]. Bayram Namazının vâcib olduğu, tmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Esah olan kavi budur.
İmâm Muhammed' (Rh.A.) in : Bîr günde iki Bayram biraraya gel­se, birincisi sünnet± ikincisiJarzdır [101], dediği nakledilmiştir. Bu, Bayram Namazının vücûbu Sünnet ile sabit olduğunu kasdetmiş olmasıy-le te'vil edilmiştir.

Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark : Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır.

Eğer hatîb hutbeyi Bayram'da, Cuma'd ak i gibi önce okursa, caiz olur. Namazdan sonra hutbeyi tekrar okumaz. İnâye'de böyle zikredil­miştir.
Şayet Bayram Namazı ile Cenaze Namazı bir araya gelse, Bayram Namazı - her ne kadar kıyâs aksine ise de - Cenaze Namazından önce kılınır ve Cenaze Namazı da hutbeden önce kılınır, [102] Kunye'de böyle zikredilmiştir. [103]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..