METİNDEKİ ARAP HARFLİ İBARELERİN TERCÜMELERİ


(1) “Her ne zaman evlenirsem aldığım boş olsun.”
(2) “Şems-ül eimme (Serahsî), namazı terk eden kimsenin cezalandı­rılması şöyle olur dedi:

Tabut üzerinde taşınarak şehirde dolaştı­rılır ve tövbe edinceye kadar dövülür.”
(3) Ayet. Mâide: 3. Meali: “Allah'tan başkasının adına kesilen.”
(4) “Yâ Rab, din ahkâmını beyan eden ve âsîlerin günahlarına şefaat kılana salât ü selâm eyle.”
(5) Yukarıdaki duada âsilerin günahları ibaresi yerine olarak: “Âsîlerin günleri.”
(6) Farsça beyit Ma'nâsı: “Gönül mülkümü senin duana vakf ettim. Vakf edenin şartına muhalefet etmemek gerekir.”
(7) Âyet. Nisa: 103. Meali: “Allah'ı, ayakta iken, otururken, yanlarınız üstü yatarken de anın.”
(8) Hadis. Ma'nâsı: “Kim kendini bir millete benzetirse, onlardandır.”
(9) “Tatmayan bilmez.”
(10) Ayet. Zâriyât: 56.Meâli: “Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışındır.”
(11) “Zimmîler müslümanlardan, başlarındakiler, binekleri, eyerleri ve elbiseleriyle ayrılırlar. Hidâye'den. Ve diğer bütün kitaplarda böy­le yazar.”
(12) Ayet. Tevbe: 24, Meâli: “De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeş­leriniz, zevceleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, kesat gitme­sinden korktuğunuz ticâret, hoşunuza giden evler, sîzce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihâd etmekten daha sevgili ise, Allah'ın emri gelene kadar bekleyin. Allah, fâsık milleti doğru yo­la eriştirmez.”
(13) “Allâfru teâlâ, saltanatının gölgesini, müslümanların başları üze­rinde dâim kılsın, onu kuvvetli yardımıyla ve feth-i mübinle te'yid etsin.”
(14) Ayet. Hûd: 46. Meali: “O senin ailenden sayılmaz.”
(15) Bu duanın ikinci cümleden sonraki kısmı âyettir (Al-i İmran: 147). “Kendisinden yardım istenen ve kendisine tevekkül edilen, Allah'­tır. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı affet. Ve ayaklarımızı, sabit kıl ve kâfirler güruhuna karşı bize yardım et.”
(16) Bu ibare, esas aldığımız iki nüshada yoktur. Köprülü Kütüphanesi, K. II. 362 numaralı yazmada, bu fetvanın sonuna kaydedilmiştir:
“Bunu, efendimiz ve en üstünümüz, zamanın büyüğü, İslâm ve zafer diyarının müftüsü Ebussu'ud yazdı. Sene 955.”
(17) “Bir adam: Ben köleyim, beni satın al, dese. Satın alınsa. Sonra hürriyetini isbat etse. Kendisini satanı bilmiyorsa öder. Kendi­sini satanı bulunca ondan ister. Durer, Gurer.”
(18) “Yeryüzünde bulunan herzeyi bozdular.”
(19) “Sarhoş eden herşey haramdır.”
(20) “Allah subhânehu ve teâlâ, onun saltanatının gölgesini varlıkların üzerinde, günler ve geceler boyu dâim kılsın.”
(21) “Kullarını ölümle kahreden, tek başına bakî olan, ölümsüz Hayy olan Allah'ı teşbih ederim.”
(22) “Bütün ölülere karşı Allah'ın varlığı bana yeter. Bütün ölümlülere karşı, Hakk'in bekası bana yeter.”
(23) Hadis. Ma'nâsı: “Her muttaki ve fâcirin arkasında namaz kılınız.”
(24) Türkçe olarak: “Eyledi azm-i bekai Ümmihan.”
(25) Türkçe olarak: “Beka Ümmihan.”
(26) Türkçe olarak: “Bekayı Ümmihan.”
(27) Türkçe olarak: “Ayağım adım admaz.”
(28) Türkçe olarak: “Adım atmaz.”
(29) Ayet. Fatiha; 5. Meali: “Ve yalnız senden yardım dileriz.”
(30) Farsça beyit. Ma'nâsı: “Herkesin gönlündeki sırrı Allah bilir. Sen kendini araya ne sokuyorsun?”
(31) Hadis. Ma'nâsı: “Kalbini yardın mı?”
(32) Ayet. Mâide: 48. Meali: “Kur'an'ı önce gelen kitabı tasdiken ve ona şâhid olarak, hak ile sana indirdik. Allah'ın indirdiği ile ara­larında hükm et.”
(33) Ayet. Mâide: 48. Meâli: “......ona şâhid olarak...”
(34) “Gaybı ancak Allah bilir.”
(35) Ayet. Enbiyâ: 52. Meali: “Bu tapıp durduğunuz heykeller nedir?”
(36) Arapça kıta. Ma'nâsı: “Bu hayal oyununu, ilm-i hakikatte yüksel­miş kimseler için çok ibretli gördüm. (Çünkü) Şahıslar ve cisim­ler gelip geçiyor, çabucak yok oluyor. Halbuki onları hareket etti­ren baki kalıyor.”
(37) Yukarıdaki Arapça kit'anın bozulmuş şeklidir.
(38) “Allah'ın lâ'neti, hepsinin ve sözle dahi olsa onlara meyil göstere­nin üzerine olsun.”
[1059] (meal)” den alınmıştır.


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..