BU SAHADA ÇALIŞACAKLAR İÇİN KÜÇÜK BÎR BAŞLANGIÇ BİBLİYOGRAFYASI


1. Listede, müracaat kitapları, umûmî mahiyette olan veya mevzu ile doğrudan ilgili eserler birarada bulunmaktadır (1) :
2. “Hukuk-ı İslâmiyye ve Istilâhât-ı Fskhîyye Kamusu” Ömer Nasuhi Bilmen, 2. baskısı 8 cilt, İstanbul 1967.
3. “Büyük İslâm İlmihâli” Ömer Nasuhi Bilmen, Yeni Baskısı, İstanbul 1969.
4. “Kamûs-ül A'Iâm” Şemseddin Sami, İstanbul 1306, 6 cilt.
5. “Kamûs-i Türkî” Şemseddin Sami, İstanbul 1317, 2 cilt.
6. “Türk Lügati” Hüseyin Kâzım Kadri, İstanbul 1928 (ilk iki cilt eski yazı) ve 1943 (son iki cilt yeni yazı).
7. “Kamûs-i Osmânî” Mehmed Salâhı, İstanbul 1313, 4 cilt.
8. “Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat” Ferit Develioğlu, İstanbul 1962.
9. “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” Mehmet Zeki Pakalın, İstanbul 1946, 3 cilt.
10. “İslâm Ansiklopedisi” Maarif Vekâleti tarafından Leyden tab'ı esas tutularak, İstanbul 1940 (hâlen çıkmaktadır).
11. “İlmiye Salnamesi” Meşîhat-i ulyâ mektupçuluğu tarafından, İstan­bul 1334.
12. “Vakfa Dâir Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzerî Vesikalarda Geçen Istılah ve Tabirler” Ali Himmet Berkî, Ankara 1966.
13. “İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebussu'ud Bibliyografyası” Atsız, İstanbul 1967.
14. Türkiyat ve İslâmiyat Tedkikleri Külliyâtı” İsmail Hami Dânişmend, İstanbul 1956, 3 fasikül.
15. “15. ve 16. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Mâlî Esasları” 1. cilt: Kanunlar. Ömer Lütfi Barkan. İs­tanbul 1943.
16. “Osmanlı İmparatorluğunda Para” Ekrem Kolerkılıç, Ankara 1958.
17. “Türkiye'de Şehirciliğin İnkişâfı” Osman Ergin, İstanbul 1936.
18. “Osmanlı Türklerinde İlim” A. Adnan Adıvar, 2. baskısı, İstanbul 1970
19. “Önceki ve Bugünkü Türk Hukukunda Vakıf Kurma Muamelesi” Hü­seyin Hâtemî, İstanbul 1969.
20. “İslâm Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı” Salih Tuğ, İstanbul 1963.
21. “İslâm Hukuku” Sabri Ş. Ansay, Ankara 1946.
22. “İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüt” Sava Paşa, Çev. Baha Arıkan, Ankara 1955, 2 cilt.
23. “İslâm Husûsî Hukukunun Ana Prensipleri, Kur'anda Hukuk” Şakir Berki, Hayrullah Hâmidî, 2. baskı Ankara 1962.
24. “Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk” Mustafa Reşit Belgesay, İs­tanbul 1963.
25. “İslâm Şerîatinde Kaza (Hâkim ve Hâkimlik) Tarihi ve İftâ Mües­sesesi” Ali Himmet Berkî, Ankara 1962.
26. “Mürted'e Ait Hükümler” Numan Samerraî, Çev: O. 2. Soyyiğit, A. Tekin; İstanbul, 1970.
27. “İslâm Aile Hukuku” Ömer Faruk, Çev.: Y. Ziya Kavakçı, İstanbul 1969.
28. “Anadolu Medreseleri” Metin Sözen, cilt 1, İstanbul 1970.
29. “Fatih Mehmet II. Vakfiyeleri” Vakıflar Umum Md., Ankara 1938.
30. “Fatih Devri Sonlarında istanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nü­fûsu” E. Hakkı Ay verdi, Ankara 1958.
31. (Vakıflar Umum Md.) “Süleymaniye Vakfiyesi” K. Edip Kürkgüoğlu, Ankara 1962.
32. (Vakıf­lar Umum Md.) “Venedik Menbalarına Nazaran Şark Meselesi” M. Silberschmidt, Çev: Köprülüzâde A. Cemal, İstanbul 1930.
33. “Türk Mektupları” Busbeco, Çev.: H. Cahit Yalçın, İstanbul “17. Asırda Samhan'da Eskiyalık ve Halk Hareketleri” M. Çağatay Uluçay, İstanbul 1944.
34. “18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri” M. Çağatay Uluçay, İstanbul 1955.
35. “On Altıncı Asırda Bursa” Hikmet T. Dağlıoğlu, Bursa 1940.
36. “On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı” Ahmet Refik, 2. baskı İstanbul 1935.
37. “Hicri On Üçüncü Asırda İstanbul Hayatı” Ahmet Refik, İstanbul 1956.
38. Ahmet Refik Altınay'ın “Hilmi Kitabevi” tarafından neşredilen on kadar eseri: “Lâle Devri, Hoca Nüfuzu, Ocak Ağaları, Lady Montaque'in Şark Mektupları, v.s...
39. İçlerindeki çeşitli makalelerden istifâde edilmesi gereken mecmualar: Mecmuası”. Tarih Kurumu “Belleten” i. Dil Kurumu “Belleten” i.
40. “Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası.”
41. “Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası.”
42. “Türkiyat Mecmuası.”
43. “Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi”.
44. “Vakıflar Dergisi”.
45. “İktisat Fakültesi Mecmuası”.
46. “İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi”.
47. “Fâtih ve İstanbul” Dergisi.
48. “Tarih Dergisi”.
49. “Tarih Semineri Dergisi”.
50. “Şarkiyat Dergisi”.
51. “Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi”.
52. “Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi”.
53. Eski “Halkevi” lerin çeşitli şehirlerde çıkardıkları mahallî dergiler:
54. Ülkü, Yeni Türk, Taşpınar, Aksu., gibi.
[1060]
[1] Peşin kanaate saplanmak” hususundaki endişemize sebep, İsmail Hami Danişmend'in 1956 da “Türkiyat ve İslâmiyat Tetkikleri Külliyatı” seri adı altında çıkardığı üç kitapçık olmuştur. Yazar bunlarda, şeriate aykırı hareketlere dair sorulan Mes’eleleri ele alarak “Türk millî âdetlerinin, İslâm fıkhına karşı çıktığını ve Türklerin, İslâmiyete aykırı da olsa adetlerini muhafaza ettiklerini” isbata çalışmaktaydı.

“Hafife almak” endişemize ise, kitabımızın matbaada olduğu bu sıralarda aldı­ğımız, bir haber sebep oldu. Buna göre, bir yazar “fetva mecmuaları” ndan seçme­ler yapmakta imiş. Bu seçmeleri yaparken, fetvaları alaya almak hedefini güdüyormuş. Olabilir... Basit düşünceli birtakım kimseleri kendi ecdadına güldürerek para kazanmak yeni keşfedilmiş bir şey değildir.
[2] Giriş bölümünün yazılmasında istifâde edilen eserler:”Hukûk-i İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu” Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul 1949.”Büyük İslâm İlmihâli” Ayni yazar, İstanbul.”Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” Mehmet Zeki Pakalın, İs­tanbul 1946.”İlmiye Salnamesi” Meşîhat-i ulyâ mektupçuluğu tarafından, Dârülhüâfet Üllyye 1334. “İslâm Ansiklopedisi” İlgili maddeleri.... M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuüd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1972: 23.
[3] Şeyhülislâm Ebussu'ûd Efendi'nin fetvalarını toplayan mecmuaların hep­si yazmadır. Bu fetvalar şimdiye kadar gerek eski gerek yeni yazı ile basılmamıştı. Bazı yazılara örnek olarak alman birkaç fetva, neşir sayılmıyacagına gö­re, Ebussu'ud Efendi fetvalarının ilk neşri bu kitapla olmaktadır... Ayrıca umûmî olarak fetvalar üzerinde ilk etraflı tetkikin de bu çalışma olduğunu zannediyorum.
[4] Sonradan neşr edilen bir bibliyografyada daha fazla nüsha gösterilmiş­tir. Bu esere göre İstanbul kütüphanelerinde, 98 yerde Ebussu'ûd Efendi fetvaların­dan parçalar bulunmaktadır. Biz bu bibliyografyadan da istifade ederek, sâdece hacimli nüshaların, bu İbahsin sonuna bir listesini ilâve ettik. Listeye almadıklarımız birkaç sayfalık metinlerdir. Daha fazla malûmat için bkz. “İstanbul Kütüphane­lerine Göre Ebussu'ûd Bibliyografyası Hazırlayan: Atsız. İstanbul 1967, Millî Eğitim Basımevi, 61 sayfa. Ancak bu bibliyografya da eksiktir. Meselâ, bizim esas aldığımız (B) nüshası ve gördüğümüz bazı birkaç sayfalık parçalar bu eserde yoktur. “ ...İşbu efkar-i İbâdullahil Melikül Mennân... Çorlulu Sinan bin Ramazan (Süleymaniye-Hacı Mahmud Ef. 1219 mı. yazma­da: Sinan bin Ramazan el-Cevherî) ...eyyâm-i tahsilde âvâre ve ser-gerdan ve bîkes ü bî-derman, hayret vadilerinde pûyan ve revan iken, Hak subhânehu ve te'âlâ hazretlerinin lûtf-i bî-keran ü ni'am ve kerem-i bî-pâyâmna mazhar düşüp a'lem-ül 'ulemâ-ül mütebahhirîn.,. vâris-i 'ulûm-ül enbiyâi ve-1 mürselîn, keşşaf-ül müşkilât-üd dîniyye..şeyh-i meşâyih-ül İslâm, müfti-1 enam mevlânâ ve üstâdenâ Ebussu'ûd... hizmetlerine yetişip, dânişmendleri olmak sa'âdetiyle müstes'id ... olmağla müddet-i medîd hizmet-i şeriflerinde tahsîl-i ulûm-i nakliye ve teknîl-i fünûn kılmakta...te'lîf ve tasnif buyurdukları tefsîr-i şerifin asıl müsveddelerinden beyaza çıkarılması hizmetini bu­yurduklarında ... itâ'atten gayrı çare olmayıp şurû' olundukta... cenâb-ı cennet-mekân ve firdevs-âşiyân merhum ve mağfûrunleh Sultan Süleyman Han (nevver-allâhu te'âlâ merkade-hu) hazretlerinin asr-ı şeriflerinde hazâne-i âmirelerine İhdâ buyurduklarında bu hakire... südde-i seniye.
[5] M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuüd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1972: 27.
[6] Fetva kitapları buradaki gibi Türkçe de olsa, fasıl başlıkları müşterek ilmî ıstılahlarla ve Arapça yazılmaktadır. Bir fetva mecmuasında bulunan, kısım­ların adlarını ve sırasını belirtmek bakımından bu tertibi (Ali Emirî Efendi, Şer'iye: 80 den alarak) aşağıya çıkardım;

Kitât-üt tehârât, kitâb-üs salât, kitâb-üz zekât, kitâb-üs savm, kitâb-ül hac, kitâb-ün nikâh, kitâb-ür ndâ', kitâb-üt talâk, kitâb-ül itâk, kitâb-ül. İman, kitâb-ül hudûd, kitâb-us sirkat, kitâb-ül cihâd, kitâb-ül lakît, kitâb-ül lukata, kitâb-üs sir­kat, kitâb-ül cihâd, kitâb-ül lakît, kitâb-ül lukata, kitâb-ül âbık, kitâb-ül mefkûd, kitâb-üg şirket, kitâb-ül vakf, kitâb-ül bey, kitâb-üs sarf, kitâb-ül kefalet, kitâb-ül havale, kitâb-üş şehâdet, kitâb-ül vekâlet, kitâb-ud da'vâ, kitâb-ül ikrar, kitâb-üs sulh, kitâb-ül müdârebe, kitâb-ül ariyet, kitâb-ül vedîa, kitâb-ül hibe, kitâb-ül icârât, kitâb-ül mükâteb, kitâb-ül velâ', kitâb-ül ikrah, kitâb-ül hıcr, kitâb-ül me'-zûn, kitâb-ül gasb, kitâb-üş, şuf'a, kitâb-ül maksime, kitâb-ül müzâraa, kitâb-ül mesâkaat, kitâb-üz zebâyîh, kitâb-ül udhiye, kitâb-ül kerâhtyet, kitâbü ihyâ-ül mevât, kitâb-ül eşribe, kitâb-us sayd, kitâb-urrehin, iktâb-ül cinayet, kitâb-üd diyât, kitâb-ül vesâyâ, kitâb-ül hünsâ, kitâb-ül mühimmât-liddîn.
[7] Burada hüzün verici bir hâdiseyi hatırlamamak elden gelmiyor. 1967 İlkbaharında Fatih Yayınevi ile bu (kitabın basılması hususunu görüşüyorduk. Ya­yınevinde eseri gören, Sönmez Neşriyat Şirketinin yetkili bir memuru, ancak ken­dilerinin lâyık olduğu genişlikte basabileceklerini söyleyerek eseri oradan iste­di ve aldı... Vaadlerine göre kitâb, karşılıklı bir sayfası eski yazı metin, diğeri yeni yazı metin, olarak iyi kağıda basılıp ciltli olarak çıkarılacaktı. Ben de “Gi­riş” i genişletip, indeks ve lügat ilâve edecektim. İstedikleri şekilde bir teklif mek­tubu yazarak verdim. Dört beş sayfalık metin de örnek olarak basıldı. Fakat bu iki milyon sermayeli şirket “satış şansı az olduğa için” kitabı basmayı reddetti... Şimdi, yirmi bin lira sermayesi olmayan “Enderun Kitabevi” bastırıyor! Ne diye­lim! “Çelebi! Böyle olur bizde de teşvik dediğin”
[8] B. 245 a
[9] B. 245 a
[10] B. 245 a
[11] B.l0 b
[12] B. 70 b
[13] A. 77 b
[14] B. 69 b
[15] B. 11 a
[16] B. 69 b
[17] B. 69 b
[18] A. 77 b
[19] B. 69 a
[20] B 10 b
[21] B.92a
[22] A. 56 b
[23] A. 56 b
[24] A. 56 b
[25] A 56 b
[26] B 269 b
[27] B. 269 b
[28] B.70 b
[29] B. 70 b
[30] B. 224 b
[31] A. 99 a
[32] B. 210 a
[33] B. 40 b
[34] A. 49 a
[35] A. 49 a
[36] B. 64 a
[37] A. 15 b
[38] A. 51 a
[39] B. 39 a
[40] B. 77 a
[41] B. 228 b
[42] A. 51 a
[43] A. 15k b
[44] A. 42 b
[45] A. 42 b
[46] A. 42 b
[47] A. 42 b
[48] B. 35 b
[49] A. 43 a
[50] A. 43 a
[51] A. 4 ka
[52] A. 44 a
[53] B. 40 b
[54] A. 45 b
[55] A. 54 b
[56] A. 47 a
[57] B 61 a
[58] B. 61 a
[59] B. 66 a
[60] A. 55 b
[61] B. 43 b
[62] A. 55 b
[63] A. 55 a
[64] A. 55 a
[65] A. 55 a
[66] A. 51 a
[67] A. 49 b
[68] A. 50 b
[69] A. 49 a
[70] A. 49 b
[71] A. 50 a
[72] A. 50 b
[73] B. 224 a
[74] B. 66 a
[75] B. 65 b
[76] B. 66 a
[77] B. 207 b
[78] B. 64 b
[79] B. 64 b
[80] A. 51 b
[81] A. 152 b
[82] A. 50 b
[83] A. 61 b
[84] A.66 b
[85] B. 74 b
[86] A. 58 a
[87] A. 58 a
[88] A. 11 b
[89] A. 11 a
[90] A. 65 a
[91] A, 65 a
[92] A. 53 a
[93] A. 53 a
[94] B. 244 b
[95] A. 61 a
[96] A. 62 b
[97] B. 38 a
[98] A. 58 a
[99] A. 51 a
[100] A. 51 a
[101] A. 60 a
[102] A. 60 a
[103] A. 60 a
[104] B. 313 b
[105] B. 75 b
[106] B. 75 a
[107] B. 75 b
[108] B. 76 a
[109] B. 75 a
[110] B.75b
[111] B. 75 b
[112] B.75b
[113] B. 75 b
[114] B. 75 b
[115] B. 87 a
[116] B. 67 b
[117] A 75 a
[118] A.74 b
[119] B. 68 a
[120] B. 68 a
[121] B. 12 a
[122] B.71 b
[123] A. 77 b
[124] B. 72 b
[125] B. 72 b
[126] A. 55 a
[127] B. 72 a
[128] B. 43 a
[129] B. 44 b
[130] B. 78 a
[131] B. 78 b
[132] B. 78 b
[133] A. 57 b
[134] B. 88 b
[135] B. 88 b
[136] A. 57 b
[137] A. 10 b
[138] A. 65 b
[139] A. 12 b
[140] A. 57 a
[141] A. 59 a
[142] A. 72 a
[143] B 50 a
[144] B. 88 b
[145] A. 59 b
[146] A. 59 a
[147] B. 9h b
[148] B. 48 b
[149] B. 48 b
[150] B. 48 b
[151] B. 76 a
[152] A. 59 b
[153] A. 58 b
[154] B. 49 a
[155] A. 59 a
[156] A. 53 b
[157] A. 51 b
[158] A. 46 b
[159] A. 47 a
[160] A. 6 b
[161] B. 38 b
[162] A. 46 b
[163] B. 38 b
[164] B. 87 b
[165] B. 87 b
[166] A. 68 a
[167] A. 68 b
[168] A. 68 b
[169] B. 90 a
[170] B. 57 a
[171] B. 56 b
[172] B. 57 b
[173] A. 47 b
[174] A. 48 a
[175] A. 158 a
[176] B. 197 b
[177] A. 158 a
[178] B. 197 a
[179] B. 197 a
[180] B. 38 b
[181] B. 39 b
[182] A. 195 b
[183] B. 181 b
[184] B. 183 b
[185] B. 34 a
[186] B.38 b
[187] B. 38 a
[188] A. 31 a
[189] B. 70 b
[190] A. 51 a
[191] B. 90 a
[192] B. 90 a
[193] A. 87 a
[194] B. 285 b
[195] A. 89 b
[196] A. 85 b
[197] B. 319 b
[198] A. 48 b
[199] A. 48 b
[200] B. 89 a
[201] B. 292 a
[202] B. 269 b
[203] A. 175 b
[204] B. 229 a
[205] A. 26 a
[206] A. 29 a
[207] B. 24 b
[208] A. 146 b
[209] B. 186 a
[210] A. 12 b
[211] B. 89 a
[212] B. 25 a
[213] A 26 b
[214] A. 27 a
[215] A.24 b
[216] A. 25 a
[217] A. 21 a
[218] A. 21 b
[219] A. 29 a
[220] A. 6 a
[221] A. 24 b
[222] A. 12 b
[223] A. 33 a
[224] A. 14 b
[225] A. 14 b
[226] A. 30 a
[227] A. 35. b
[228] A. 35 b
[229] A. 34 b
[230] B. 31 a
[231] B. 31 a
[232] A.40 a
[233] B. 29 a
[234] B. 28 b
[235] B. 29 b
[236] A.40 b
[237] A. 40 b
[238] A. 37 a
[239] A. 31 b
[240] A. 31 a
[241] A. 31 a
[242] B. 28 a
[243] A. 37 a
[244] B. 34. a
[245] A. 41 a
[246] A. 42 a
[247] A. 41 b
[248] B. 33 b
[249] B. 34 a
[250] A. 85 a
[251] B. 267 b
[252] B. 268 a
[253] B. 267 b
[254] B. 268 a
[255] B. 268 b
[256] B. 87 a
[257] B. 87 a
[258] B. 87 a
[259] B. 87 b
[260] B. 87 b
[261] B. 87 b
[262] B. 87 b
[263] B. 85 a
[264] B. 85 a
[265] A. 24 a
[266] A. 22 a
[267] A.21 b
[268] A. 21 b
[269] A. 31 a
[270] A. 34 a
[271] B. 24 b
[272] A. 27 b
[273] A. 27 b
[274] A. 30 b
[275] A. 31 b
[276] A. 26 a
[277] A. 24 b
[278] A. 30 b
[279] A. 23 b
[280] A. 14 a
[281] A. 14 a
[282] A. 30 a
[283] B. 8 b
[284] A. 31. b
[285] A. 14 a
[286] A 31 b
[287] A. 30 b
[288] A.21fa
[289] A.14 a
[290] A. 14 a
[291] A. 22 a
[292] A. 22 a
[293] A. 23 b
[294] A. 23 b
[295] A. 22 a
[296] A. 21 b
[297] A. 88 a
[298] A. 24 b
[299] B. 20 a
[300] B. 311 b
[301] A. 21 a
[302] A.10 b
[303] A. 10 b
[304] A. 10 a
[305] A 31 a
[306] A. 9 b
[307] A. 11 a
[308] A. 26 b
[309] A. 15 b
[310] A. 15 a
[311] A. 22 b
[312] A. 22 a
[313] A. 29 a
[314] A. 31 b
[315] A. 10 b
[316] A.10 b
[317] A. 20 a
[318] A. 19 b
[319] A. 19 b
[320] A. 20 a
[321] A. 18 a
[322] A. 18 b
[323] A. 18 b
[324] A. 18 b
[325] B.l08 a
[326] B. 108 a
[327] A. 105 a
[328] B. 143 b
[329] B.127b
[330] A. 111b
[331] A. 120 b
[332] B. 150 a
[333] B. 141 a
[334] B. 120 b
[335] A. 112b
[336] B.121 b
[337] A. 111 a
[338] A. 113 b
[339] B. 133 a
[340] A. 115 b
[341] A, 112 b
[342] A. 112 b
[343] B. 238 a
[344] B. 238 a
[345] A. 116 b
[346] A. 115 a
[347] B. 131 a
[348] A. 120 a
[349] A. 114 a
[350] A. 118 a
[351] B, 132 b
[352] B. 142 b
[353] B.143 b
[354] A. 119 a
[355] A. 118 a
[356] A. 118 a
[357] A.114 b
[358] B. 26 a
[359] B. 26 a
[360] B, 27 a
[361] B. 259 a
[362] B. 91 a
[363] A. 85 a
[364] B. 91 b
[365] B. 318 b
[366] B. 314 b
[367] B. 322 b
[368] A. 253 a
[369] B. 322 b
[370] B. 322 b
[371] B. 322 b
[372] B.322 b
[373] A. 74 a
[374] A. 274 b
[375] B. 323 a
[376] B. 323 a
[377] B. 324 b
[378] B. 324 b
[379] B. 324 a
[380] A. 270 b
[381] A. 276 b
[382] A. 31 a
[383] B, 32k b
[384] A. 255 a
[385] B. 269 b
[386] A. 17 b
[387] A. 17 b
[388] B. 27 k b
[389] B.313 b
[390] B. 87 a
[391] B. 313 a
[392] B.313 a
[393] A. 247 a
[394] B. 313 a
[395] B. 313 b
[396] B. 190 b
[397] B. 77 b
[398] A. 47 a
[399] A. 94 a
[400] B. 313 b
[401] B. 312 b
[402] B. 313 a
[403] B. 23 a
[404] B. 268 a
[405] B. 268 a
[406] B. 268 b
[407] B. 268 a
[408] B. 261 b
[409] B. 268 a
[410] B. 268 a
[411] B. 319 b
[412] A. 161 a
[413] B. 23 b
[414] A. 87 b
[415] B. 319 a
[416] B. 819 a
[417] A. 89 b
[418] B. 271 b
[419] A. 156 b
[420] B. 129 b
[421] A. 176 b
[422] B, 271 a
[423] B. 217 b
[424] B. 87 a
[425] B. 78 a
[426] B. 271 a
[427] A, 87 a
[428] B. 77 b
[429] B.78 a
[430] B. 308 b
[431] B. 104 a
[432] B. 285 a
[433] B. 104 b
[434] B. 284 b
[435] B. 285 a
[436] B. 285 a
[437] B. 17 b
[438] B. 108 a
[439] B. 106 a
[440] B. 278 a
[441] A. 86 b
[442] B. 274 b
[443] A. 97 b
[444] B. 177 a
[445] B. 109 a
[446] A. 95 a
[447] A. 95 a
[448] B. 104 b
[449] A. 95 b
[450] B. 104 b
[451] A. 156 b
[452] A. 156 b
[453] A. 156 b
[454] B. 191 a
[455] B.194.b
[456] A. 156 b
[457] B. 190 b
[458] A. 156 b
[459] B. 178 a
[460] B. 77 b
[461] A. 63 a
[462] B. 44 a
[463] B. 12 b
[464] A. 191 b
[465] A. 191 b
[466] B.251a
[467] B. 103 a
[468] B. 103 a
[469] B. 101 a
[470] B. 100 b
[471] B. 101 a
[472] B. 100 b
[473] B. 319 b
[474] B. 92 a
[475] B. 319 b
[476] B. 314 a
[477] B. 91 a
[478] B. 101 b
[479] B. 90 a
[480] B. 89 b
[481] B. 94 a
[482] B. 104 a
[483] B. 104 a
[484] B. 109 a
[485] B. 109 a
[486] A. 110 a
[487] B. 126 b
[488] A. 95 b
[489] A. 96 a
[490] A. 98 a
[491] B. 100 a
[492] A. 97 a
[493] A. 97 a
[494] A. 96 b
[495] B. 105 b
[496] B. 105 b
[497] B. 105 b
[498] B. 105 b
[499] B. 105 b
[500] A. 97 a
[501] A. 97 a
[502] A. 97 b
[503] B. 108 a
[504] B. 106 a
[505] B. 129 a
[506] B. 320 a
[507] B. 100 b
[508] B. 312 b
[509] A. 25 a
[510] A. 25 b
[511] A. 52 b
[512] A. 92 b
[513] B. 100 a
[514] A, 255 b
[515] A. 255 b
[516] A. 256 a
[517] A.256a
[518] B. l04 a
[519] B.102 a
[520] A. 93 b
[521] A. 94 a
[522] B. 302 b
[523] B. 318 b
[524] B. 318 b
[525] B. 90 b
[526] B. 310 a
[527] B. 310 a
[528] A. 88 a
[529] A. 11 b
[530] B. 181 a
[531] B. 319 b
[532] B. 89 a
[533] B. 320 a
[534] A. 262 b
[535] B. 321 b
[536] B. 268 a
[537] B. 319 b
[538] B. 319 b
[539] B. 24 a
[540] B. 93b
[541] B. 311 b
[542] B. 319 a
[543] B. 23 b
[544] B. 311 a
[545] B. 93 b
[546] B. 92 a
[547] A. 86 b
[548] A. 86 b
[549] A. 259 b
[550] B. 319 b
[551] A. 89 a
[552] A. 89 a
[553] A. 89 a
[554] A. 89 a
[555] B. 88 a
[556] B. 310 b
[557] B. 86 b
[558] A. 65 a
[559] B. 86 a
[560] B. 87 a
[561] B. 86 a
[562] B. 310 b
[563] B. 310 b
[564] B. 317 b
[565] A. 23 b
[566] B. 270 b
[567] B. 269 a
[568] B. 269 b
[569] B. 212b
[570] A. 260 a
[571] B. 221 b
[572] B. 169 b
[573] B. 211 b
[574] B. 313 b
[575] A. 92 b
[576] B. 270 a
[577] B. 270 a
[578] B. 293 a
[579] B. 294 b
[580] A. 37 b
[581] B. 19 b
[582] B. 90 a
[583] B. 91b
[584] B. 91b
[585] B. 232 a
[586] B. 84 b
[587] A. 48 b
[588] A. 48 b
[589] A. 48 b
[590] B. 90 a
[591] B. 82 a
[592] B. 90 a
[593] A. 43 a
[594] B. 246 a
[595] A. 42 b
[596] A. 45 a
[597] A. 42 b
[598] A. 44 a
[599] A. 49 b
[600] A. 43 d
[601] A. 44 a
[602] B. 48 b
[603] A. 49 b
[604] B. 11 b
[605] A. 42 b
[606] A. 44 b
[607] A, 47 a
[608] A. 83 a
[609] B. 83 b
[610] B. 83 a
[611] B. 233 a
[612] A. 83 a
[613] A. 83 a
[614] B. 241 b
[615] B. 239 b
[616] B. 240 a
[617] B. 240 b
[618] A. 183 b
[619] B. 239 b
[620] B. 240 a
[621] A. 183 a
[622] B. 82 a
[623] A. 81 a
[624] B. 83 b
[625] A. 82 b
[626] B. 79 a
[627] B. 80 b
[628] B.81 a
[629] B. 82 a
[630] B. 82 a
[631] B.80 a
[632] B. 82 b
[633] B. 241 b
[634] B. 111 b
[635] A. 82 b
[636] A. 100 a
[637] A. 101 a
[638] A. 80 a
[639] B. 228 a
[640] A. 178 a
[641] A. 52 a
[642] A. 111 a
[643] A. 121 a
[644] B. 335 a
[645] B. 335 a
[646] A. 100 a
[647] B. 112 a
[648] B. 113 b
[649] B. 164 b
[650] B. 111 a
[651] A. 100 a
[652] B. 111 a
[653] A. 99 b
[654] A. 94 a
[655] A. 102 a
[656] B. 111 a
[657] B. 84 b
[658] A. 94 a
[659] A. 94 b
[660] A. 81 b
[661] B. 230 b
[662] B.233 b
[663] B. 177 a
[664] A. 192 b
[665] B. 113 b
[666] A.142 b
[667] B. 180 a
[668] B. 180 b
[669] B. 180 b
[670] B. 194 a
[671] A. 151 b
[672] B. 180 b
[673] B. 180 a
[674] B. 180 a
[675] B. 179 b
[676] B.246 a
[677] B. 190 a
[678] B. 320 b
[679] A. 155 a
[680] B. 184 a.
[681] A. 157 a
[682] B. 186 b
[683] B. 188 a
[684] B. 72 b
[685] B. 72 b
[686] B. 186 a
[687] B. 186 a
[688] B. 186 a
[689] B. 187 b
[690] A. 149 b
[691] A.149 b
[692] A. 149 b
[693] A. 149 a
[694] B. 200 a
[695] A 84 a
[696] A. 84 a
[697] A. 83 b
[698] A. 83 b
[699] A. 83 b
[700] A. 73 b
[701] A. 73 b
[702] B. 85 a
[703] B. 97 b
[704] B.24.a
[705] B. 244 a
[706] A. 73 a
[707] B. 98 a
[708] B. 98 b
[709] B. 98 a
[710] A.103 a
[711] A. 102 b
[712] B. 114 a
[713] A. 102 b
[714] B. 182 b
[715] A. 152 a
[716] A. 152 b
[717] B. 95 b
[718] A. 85 a
[719] B. 90 b
[720] A. 87 b
[721] A. 153 a
[722] B, 236 a
[723] A. 155 b
[724] A. 217 b
[725] A. 20 a
[726] A, 85 a
[727] A. 85 a
[728] A. 86 a
[729] B. 168 b
[730] B. 168 b
[731] B. 169 a
[732] A. 137 a
[733] B. 274 a
[734] B. 168 b
[735] B. 169 a
[736] B. 238 a
[737] A. 212 a
[738] B. 274 b
[739] B. 279 b
[740] B. 279 b
[741] B. 279 a
[742] B. 279 b
[743] B. 274 b
[744] B, 274 a
[745] B. 219 a
[746] B. 93 b
[747] A, 86 b
[748] A. 86 b
[749] B. 277 b
[750] B. 211 a
[751] B. 211 a
[752] B. 277 a
[753] B. 276 b
[754] B. 217 b
[755] B. 86 a
[756] A. 84 a
[757] B. 86 a
[758] B. 86 a
[759] B. 276 b
[760] B. 216 b
[761] B. 276 b
[762] B. 276 b
[763] B. 276 b
[764] B. 276 b
[765] A. 210 b
[766] B. 277 b
[767] A. 211 b
[768] B. 278 b
[769] B. 278 b
[770] B. 97 a
[771] B. 221 b
[772] B. 92 a
[773] B. 235 a
[774] B. 98 b
[775] B. 98 b
[776] B. 96 a
[777] B. 98 a
[778] B. 96 b
[779] B. 96 a
[780] B, 98 b
[781] B. 99 a
[782] B. 99 a
[783] B. 96 a
[784] A. 90 a
[785] A. 90 a
[786] A. 90 a
[787] A. 221 b
[788] B. 294 b
[789] A. 235 a
[790] B, 293 b
[791] A. 235 b
[792] A. 235 b
[793] A. 236 a
[794] A. 236 a
[795] A. 236 d
[796] A. 236 a
[797] A. 235 a
[798] A. 235 a
[799] A. 235 a
[800] B. 93 b
[801] A. 232 a
[802] B. 299 b
[803] B. 299 a
[804] B. 292 a
[805] A. 223 b
[806] A. 224 a
[807] B. 298 a
[808] B. 298 a
[809] B. 292 b
[810] B. 288 b
[811] B, 289 b
[812] B. 290 a
[813] B. 298 a
[814] B. 289 a
[815] A. 230 a
[816] A. 220 a
[817] B. 212 b
[818] B. 211b
[819] B 213 b
[820] B. 213 a
[821] B. 213 b
[822] B 211 b
[823] A. 85 b
[824] B. 90 a
[825] B. 89 a
[826] B. 294 a
[827] A. 221 a
[828] A. 220 b
[829] A. 59 a
[830] A. 227 a
[831] A. 157 b
[832] B. 89 b
[833] B. 68 b
[834] B. 89 b
[835] B. 89 b
[836] A. 85 b
[837] A. 85 b
[838] B. 93 a
[839] A. 124 a
[840] A. 131 b
[841] A. 134 b
[842] A.134 b
[843] B.171 a
[844] B. 237 a
[845] B. 167 b
[846] B. 159 a
[847] B. 167 b
[848] B. 213 b
[849] B, 215 b
[850] B. 214 a
[851] A. 170 b
[852] B. 235 b
[853] B. 235 a
[854] B. 235 a
[855] B.248 b
[856] B. 249 a
[857] B. 248 a
[858] B. 248 a
[859] B. 3 a
[860] B. 271 a
[861] B. 119 a
[862] B. 169 a
[863] B. 230 b
[864] A. 106 b
[865] A. 106 b
[866] B. 305 a
[867] B. 210 b
[868] B. 231 b
[869] B. 231 a
[870] B. 230 b
[871] B, 210 b
[872] B. 210 b
[873] A. 111 a
[874] B. 144 b
[875] B. 253 a
[876] B. 261 a
[877] B. 262 b
[878] B. 254 b
[879] B. 275 b
[880] B. 254 a
[881] B. 254 a
[882] B. 254 a
[883] B. 202 b
[884] B. 256 a
[885] B. 256 b
[886] B. 262 b
[887] B. 262 b
[888] B. 256. b
[889] B. 256 a
[890] B. 254 a
[891] A. 110 b
[892] B. 257 b
[893] B. 256 b
[894] B. 256 b
[895] B. 253 b
[896] B. 254 b
[897] B. 263 a
[898] B. 153 a
[899] B. 28 a
[900] B. 144 b
[901] B. 31 a
[902] B. 31 a
[903] A. 36 a
[904] A. 36 b
[905] A. 36 b
[906] A. 34 a
[907] A. 36 b
[908] B. 23 a
[909] A. 33 b
[910] A. 32 b
[911] A. 34 b
[912] A. 34 b
[913] A. 34 b
[914] A. 34 b
[915] A. 34 a
[916] A. 34 a
[917] A. 34 b
[918] A. 35 b
[919] A. 34 b
[920] A. 33 a
[921] A. 33 b
[922] A. 255 b
[923] B. 268 b
[924] B. 271 b
[925] B. 309 b
[926] B. 320 b
[927] B. 314 b
[928] B. 314 b
[929] B. 320 a
[930] B. 23 b
[931] A.14. a
[932] B. 270 a
[933] B. 234. a
[934] B. 332 b
[935] B. 197 b
[936] B. 39 b
[937] B. 284 a
[938] B. 271 b
[939] B. 87 a
[940] B. 181 a
[941] B. 29 a
[942] B.110 a
[943] A. 99 a
[944] A. 99 a
[945] A. 99 b
[946] B. 17 b
[947] B. 270 b
[948] B. 88 a
[949] B. 314 b
[950] A. 26 a
[951] B. 59 b
[952] A. 45 b
[953] A. 45 b
[954] B. 25 a
[955] A, 24 b
[956] B. 91 a
[957] A. 87 a
[958] B. 316 a
[959] A. 243 b
[960] A. 53 b
[961] A. 200 a
[962] A. 9 a
[963] B. 20 a
[964] A. 197 b
[965] B. 271 b
[966] B. 301 a
[967] B. 21 b
[968] B. 7 a
[969] B. 316 a
[970] B. 81 a
[971] B. 316 a
[972] B. 320 b
[973] B.88 b
[974] B. 25 a
[975] B 25 a
[976] B. 25 a
[977] B. 25 a
[978] B. 269 b
[979] B.269 a
[980] B. 269 a
[981] B, 269 a
[982] B. 269 a
[983] B 269 a
[984] B. 186 a
[985] B. 269 a
[986] B. 269 a
[987] B.272b
[988] B. 272 b.
[989] B. 272 b
[990] B. 272 b
[991] B. 273 a
[992] B. 273 a
[993] B. 273 a
[994] B. 273 b
[995] B. 25 a
[996] A.199 a
[997] A 8a
[998] A. 8b
[999] A. 8 a
[1000] A 8 a
[1001] A. 8 a
[1002] A. 9 a
[1003] B. 267 b
[1004] B. 281 a
[1005] B. 280 b
[1006] B. 274 a
[1007] B. 274 a
[1008] B. 274 a
[1009] B. 280 a
[1010] B. 277 b
[1011] A. 199 b
[1012] A. 213 b
[1013] B. 280 b
[1014] B. 280 b
[1015] B. 280 b
[1016] A. 259 a - B. 319 a
[1017] B. 319 a
[1018] B. 319 a
[1019] A. 265 a
[1020] A. 265 a
[1021] A. 267 a
[1022] B. 317 a
[1023] B. 317 a
[1024] B. 317 a
[1025] A. 265 b
[1026] A. 265 b
[1027] A. 265 b
[1028] A. 266 a
[1029] A. 266 a
[1030] A. 266 a
[1031] A. 266 b
[1032] B. 322 a
[1033] B. 95 a
[1034] A. 86 a
[1035] A. 36 a
[1036] A. 36 a
[1037] B. 271 b
[1038] B. 272 a
[1039] B. 309 b
[1040] B. 309 b
[1041] B. 274 b
[1042] A. 30 b
[1043] A. 30 b
[1044] A. 177 a
[1045] A. 5 b
[1046] A. 88 b
[1047] A. 88 b
[1048] A. 88 b
[1049] A. 24 a
[1050] B. 270 b
[1051] A. 87 b
[1052] B. 270 b
[1053] A. 88 a
[1054] A. 89 a
[1055] A. 88 b
[1056] B. 286 a
[1057] B. 270 b
[1058] B. 181 a
[1059] Arap ve Fars dillerine vukufum pekaz olduğundan, yukarıdaki tercümeler, aziz dostlarım Vefa Çamdibi ve İsmâil Erünsal beylerin himmetleri ile meydan bulmuştur. Kendilerine teşekkür ederim.
Âyet mealleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 1961 yılında yayınladığı üç ciltlik Kur'an-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı
[1060] Bu listenin tam olmak şöyle dursun, ilmi bir araştırma için pek heveskâr işi olduğunu biliyorum. Fakat, mükemmel bir bibliyografya derlemek de benim işim degildi. Onun için, hiç olmamaktansa, benim gibi mübtedilere yardım etmele -arzusuyla bunu tertip ettim. Esasen kendimde mevcut eserlerin bir listesi gibidir.


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..