XII. Zînâ


774. Mes’ele: Zeyd Hindi nikâh olunmadan cebr ile tasarruf eyle­se şer'an Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: Muhsane ise kati olunur. [823]
775. Mes’ele: Hindin kâinatası Zeyd, Hinde "sen Amr ile -hâşâ-zinâ etin" dese, iftira eylese, şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: İftira etti ise Hind muhsane olucak hadd-i kazf lâzımdır. [824]
776. Mes’ele: Muhsan ve muhsane bi-haseb-iş-şer'-iş-şerîf ne idüğü beyan buyurulup müsâb oluna.

Elcevap: "Cemide mu'teber olan ihsanda, hürriyet ve akıl ve buluğ ve İslâm şarttır, bunlardan gayri nikâh-ı sahih ile duhûl dahi şarttır hadd-i kazf (için). Amma "Mûmed" de mu'teber olan ihsanda, hürriyet ve akıl ve buluğ ve İslâm ve fi'l-i zinadan iffet lâzımdır, makzûf olan kimsede bu evsâf olucak kâzifine had ikâ' met olunur. [825]
777. Mes’ele: Zeyd, zevcesi Hind ile Amrı hîn-i zinada kati eyle­dikten sonra, Hind ile Amrın veresesi Zeydi kısas, yahut Zeydden diyet almağa kadir olur mu?

Elcevap: Olmaz, katlan teftiş olunmaz memnû'dur. [826]
778. Mes’ele: Zeyd mülkünde, bir gece Amr ile Zeydin kız kardeşi Hind zina eyleseler, Zeyd Amın kati edip, Zeydin anası Hindi kati eylese, ehl-i 'urf bunlara dahle kadir olur mu?

Elcevap: Asla olmaz. [827]
779. Mes’ele: Zeyd, kız kardeşi Hindi nâ-mahrem olan Amr ile bir evde görüp, Hindi kati edip, Amr’ı mecruh edip bir günden sonra Amr fevt olup, Zeyd "Hind ile Amr’ı ben kati ettim" deyu ikrar edip ahar yere gittikte, Zeydin ammileri Zeyde kefil değiller iken, Amr’ın kardeşi Bekr kavil getirip, mezbûrlardan hilâf-i şer' zulmen cebr ile iki yüz altın alsa, sonra Zeyd geldikte giden akça­larım verdikleri kimseden bit-tamam şerle almağa kadir olur mu?

Elcevap: Olurlar. [828]
780. Mes’ele: Zeyd "şu işi işlersem avretim üç talâk boş olsun" dedikten sonra ol işi işledikte, zevci bilip isbâta kadire olamasa, Zeyd yakınlık etmekle zevci âsim olur mu?

Elcevap: Zinadır, asla ihtiyar etmemek lâzımdır. Nesi var ise verip hal' etmek gerektir. Tasarruf kasd ederse, gayri tarîk ile halâs olmayıcak, ta'âmına zehir katmak şer'an caizdir, ne günâhı vardır ne diyet lâzımdır. [829]
781. Mes’ele: Zeyd Hindin evine girip, cebr ile tasarruf etmek is­teyip, Hind Zeydi ahar tarikle defe kadir olmamakla, balta ile vurup mecruh eyleyip, Zeyd o cerahatten fevt olsa, Hinde nesne lâzım olur mu?

Elcevap: Gaza etmiş olur. [830]
782. Mes’ele: "Zeydi filân avretin evinde bulduk" deyu iki kimse şehâdet eylemek ile, şer'an ehl-i hükm Zeyde dahi eylemeğe kadir olur mu?

Elcevap: Ta'zîr-i beliğ ve habse kadirdir. [831]
783. Mes’ele: Zeyd "Amrın fevt olan kız kardeşini zina edip du­rurum" deyu ikrar eylese, ger'an ne lâzım olur?

Elcevap: Dört mecliste dört kere ikrar üzerine ısrar edip, mâhiyet-i zinayı ve keyfiyetini ve âyinini ne ise beyân ederse, ikâmet-i had olunur. [832]
784. Mes’ele: Zeyd üç yıl nâ-bedîd olduktan sonra evine geldikte, zevcesi Hindi hâmil bulup, Hind "hamlim sendendir, dedikte hükm-i şer'-i şerif nicedir?

Elcevap: Tasdik ederse hoş, ve illâ li'ân edişirler. [833]
785. Mes’ele: Bir taife, karyey karye gezip avretlerine ve kız­larına ve cariyelerine zina ettirmeye âdet edinseler, şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: Cumhuru ile fevk-al-had darb-i şedîdden sonra sa­lâhları zahir oluncaya dek zindandan çıkarılmayıp, zinası sabit olan avretler cemî'an recm olunmak lâzımdır. [834]

Bu Surette: Bu makûle ef'âl-i şenî'a üzerine musir olanların avretlerinin nikâhı sahih olur mu ?

Elcevap: Sarîhan istihlâl ederlerse yâhud "ne var bunda adetimizdir" derlerse, cümlesi kırılmak lâzımdır. [835]
786. Mes’ele: A'câmdan olan Zeydin kızı Hind, mahzar-ı hâkim­de "bana babam Zeyd -hâşâ- zina eyledi" deyip, Zeyd münkir olup hâkim habs ettikte, a'câmdan birkaç kimseler mu'âvenet eyleseler ne lâzım olur?

Elcevap: Eğer Zeydin hâlin bilip mu'âvenet ederlerse el-iyâzûbillâhi te'âlâ müslime lâyık değildir, eğer beri fehm eder­lerse, töhmet-i mezbûre ile şöhreti olucak yine mu'âvenet etmek mazanne-i hayr değildir. [836]
787. Mes’ele: Zeyd, oğlu Amr-i emrede, Bekr ne'ûzübillâh- 'amel-i kavm-i Lût ettiğin isbât eylese, Bekre ne lâzım olur?

Elcevap: Mu'tâdı ise izn-i imamla kati olunmak meşrû'dur zina gibi ihsan dahi lâzım olmaz. [837]
788. Mes'ele: Alaybeyi olan Zeyd, Amr ile Bekri, Beşr-i emrede "getiriverin" deyu gönderip, mezbûrlar dahi Beşri kaçıp saklan­dığı komşusu Hâlid evinden güçle çıkarıp, Zeyde ilediverip, Zeyd, Beşr-i emredi bir dağa alıp gidip -hâşâ- güçle livâta eylese, şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: Zeyd kati olunmak meşrû'dur, müteehhil değil ise dahi. Kati olunmaz ise darb-i şedîd ve habs-i medîd lâzımdır, ve azl edilmesi lâzımdır. Bu emirde musâhele eden erbâb-i hükmün ind-allâhi teâlâ özürleri yoktur, cevapları yoktur. Amr ile Bek­re ta'zîr-i şedîd ve habs-i medîd lâzımdır. [838]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..