16- ÎCÂREDE ŞÜYÛVMES'ELELERİ VE TA'AT, MEÂSÎ VE MUBAH FULLER İÇİN İSTİ'CAR

İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'ye göre, müşa'nın karesi —taksimi kabul etsin veya etmesin— fasiddir.

Fetva da bunun üzerinedir. Fetâvâyi Kâdlhân'da da böyledir.

İmâmeyn'e göre, hissesini (nasibini) açıklamak şartıyle caizdir. Eğer muşa sahibinin hissesini açıklamazsa, caiz değildir.

Muğni'l-Fetvâ'da şöyle zikredilmiştir. Müşaın    icaresinde, İmâmeyn'in kavli geçerlidir. Tebyîn'de de böyledir.

Ortak olmadığı halde, müşterek evde hissesi bulunan, müşaın hissesinin icare sureti veya yarısı kendsinin olan köle ve hayvanın icare şekli şudur: Alimler şunda içtima etmişlerdir. Ortağın, —muşa, taksimi kabul etsin veya etmesin— tamamını veya kendi hissesini icare vermesi caizdir. Hulâsamda da böyledir.

Bir adam, muşa bulunan şeyin tamamını icara verdikten sonra, yarısını feshederler veya birisi ölür yahut birinin hissesine, bir hak sahibi çıkarsa, geride kalan hakkında icare baki kalır.

Nısab'da ve Suğra'da müşadaki cevazın yolu şudur: Hakimin hükmü veya hakimin hükmüyle bu caiz olur. Eğer hakime çıkmada mazeret bulunur veya her ikisinin de akdi ile icare yapıldıktan sonra, birisi hissesini feshederse, diğeri yerinde kalır. Müzmarât'ta da böyledir.

Bir adam, iki kişiye icara verse, bu icare caizdir. Onlardan her birisi, o şeyden hisseleri kadar faydalanırlar. Kâfî'de de böyledir.

Arazisi hariç.olmak üzere, bir evi icara vermek, caiz olmaz. İmâm Mu ham m ed (R.A.), Nevâdir'de: "Caiz olur." buyurmuştur. Kadî İmâm Ebû Ali en-Nesefî, bununla fetva verirdi. Alimlerimiz de böyle söylediler.

Keza, bina mülk, arsa vakıf olursa, o binayı icara vermek caiz olmaz. Çünkü şüyu vardır.

'' Bu, caiz olur." da denilmiştir.

Bir adam, bir yurdu icara verir, o yurdun içinde de başkasının icarladığı bir ev bulunursa; bu icare —o evin dışında kalanlar için— caizdir.

Buna Halvânî'nin bulduğu çare şudur:

Bina bir adamın, arsa da başka bir adamın olur ve ev sahibi, binasını icara verir; arsa sahibi vermezse, bu olur.

Alimler bu hususta ihtilaf etmişlerdir.

Fetva "caiz olması" üzerinedir.

Arsa sahibine, ev sahibi, evini icara verse, bunun cevazında şüphe yoktur; bu caizdir.

Binasız arsayı icarlamakda caizdir. Hulâsa'da da böyledir.

Yetîme'de zîkredildiğine göre, Hasan bin Ali'den sorulmuş:

—Bir adam, diğerine: "Muşa olarak şu evin yarısını sana icara verdim." der; bu ev de tamamen boş olursa, bu boş yerin icaresi sahih olur mu, olmaz mı? İmâm şöyle buyurmuş:
— Boş olan yer de caiz olur. Tatarhâniyye'de de böyledir. [31]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler