24- ACİR VE MA'KÛDÜN ALEYHE KEFALET

İmâm şöyle buyurmuştur:

İcare ücretlerini almaya, —ister peşin olsun, isterse vadeli olsun— kefalet ve havale caizdir.

Bu durumda onu zamanında almak, menfaati temin yönünden veya şartı yerine getirme bakımından, vaciptir.

Kefil, asılın yaptığını —şayet, hilafı şart koşulmamışsa— peşin olsun vadeli olsun, yapabilir.

Eğer kefil peşine verirse, asıl va'desi gelmedikçe, ona müracaat edemez. Muhiyt'te de böyledir.

Kefil, müste'cir icarı vermeden önce, almaz; ancak, mal sahibine o ücret lazım olur da, alınmasına kefil bulunduğu şeyi, almasını isterse, o takdirde alıp, mal sahibine verir. Mebsût'ta da böyledir.

Şayet icara veren şahıs, kefil ve müste'cir, icarın miktarı husu­sunda ihtilafa düşerler ve kefil: "O, bir dirhemdir." der; icara veren "O, iki dirhemdir." der; müste'cir de: "O, yarım dirhemdir/' derse; bu durudma fazlayı inkar eylediğinden dolayı müste'cirin sözü geçerli olur.

Eğer hepsinin de beyyinesi bulunursa, icara veren şahsın beyyinesi geçerli olur. Muhıyt'te de böyledir.

Bir adam, bir terziyi, elbise dikmek üzere icarlar ve dikilen elbi­seyi, binefsihi kendisi almayı şart koşar; bir de kefili bulunur ve onu, elbiseyi teslim almaya kefil etmiş olursa, işte bu sahih olur.

Dikme mes'elesine gelince, eğer terzi ona kendisi değil de, kefiline diktirmiş olursa, bu durumda kefil elbise sahibine ecr-i misil olarak mü­racaat eder. Kefaleti sahih olur ve o dikmiş bulunursa, kefil olunan şahıs, (kefalet onun emri ile olmuşsa) ecr-i mislin en yükseği ile müracaat eder. Muhıyt'te de böyledir.

Bir adam, diğerinden, belirsiz bir deveyi, eşyasını yükletip belirli bir yere götürmek üzre icarlar ve onu yükletmeye de, birini kefil tayin ederse, bu caiz olur.

Belirli bir deveyi icarlayıp, bir adamı da onu yükletmeye kefil ederse, bu kefalet caiz olmaz.

İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe (R.A.) şöyle buyurmuştur: Müste'cir, icarı peşin ödemiş ve bir adamı da kefil tayin ederek bozulan icarenin ücretini almasını istemişse, bu da caizdir. Muhıyt'te de böyledir.
En doğrusunu bilen, noksan sıfatlardan uzak Yüce Allah'dır. [43]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler