Kendisine Nafile Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Dokuz Vakit :


1- Fecrin doğuşundan itibaren,sabahnamazının kılındığı vakitten önceye kadarolan vakit. Nihâye'de ve Kifâye'de de böyle­dir.

Bu vakitte, sabah namazından başka, nafile bir namaz kıl­mak mekruhtur.

Bir kimse, gecenin sonunda, nafile bir namaz kılmaya baş­lamış olsa ve bir rek'at kılınca da fecir doğsa, o namazı tamamla­ması efdal olur. Çünkü, bu nafileye fecirden sonra başlamış değil­dir; bunu kasden yapmamıştır ve bu namazı, sabah namazının sün­neti niyyeti ile kılmamaktadır. Esahh olan da budur. Tebyîn'de de böyledir.

Bu durumda, bir kimse, dört rek'atli   bir nafile kılmaya başlamış olsa da, bunun iki rek'ati fecrin tulüundan sonraya kal­mış olsa; fecrin doğuşundan sonra kıldığı bu iki rek'at, sabah na­mazının sünneti yerine geçer. Muhtar olan da budur. Hızânetü'I -Fetâvâ'da da böyledir.
2 - Nafile namaz kılınmayan, dokuz vakitten birisi de : Sa­bah namazını kıldıktan sonra, güneşin doğacağı vakte kadar olan zamandır. Nihâye'de de, KSfâye'de de böyledir.

Bir kimse, sabah namazının sünnetini ifsâd etmiş olsa da, farzından sonra kaza etse, bu namazı caiz olmaz. Serahsî'nin Mu-hıyt'inde de böyledir.
3- İkindi namazını kıldıktan sonra, güneşin battığı zamana kadar geçecek olan vakitte de, nafile namaz kılınmaz. Nlhâye'de de Kifâye'de de böyledir,

Müstenab bir vakitte, nafile bir namaz kılmaya başlamış olan kimse, o namazı ifsad etse ve ikindi namazından sonra, güneş­in gurubundan önce bu namazı kaza etmiş olsa, bu caiz olmaz. Se­rahsî'nin Muhıyt'inde de böyledir.
4- Güneş battıktan sonra, akşam   namazını kılmadan önce de, nafile namaz kılınmaz. Ayrıca :
5- Cüm'a namazı kılınacağı zaman,
6- Cum'a hutbesi okunacağı zaman,
7- Bayram namazlarının hutbeleri okunacağı zaman,
8- Küsûf namazında, hutbe okunacağı zaman,
9- îstiskâ namazında, hutbe okunacağı zaman da nafile na­maz kılınmaz. Nlhâye'de de, Kifâye'de de böyledir.

Bunlardan başka :

Hac hutbesi ve nikah hutbesi   vaktinde de, nafile namaz kılmak mekruhtur. Emûrü I - Hâcc'ın MÜnye ŞerM'nde de böyledir.

Cum'a günü, imâmın hutbeye çıktığı vakitte, nafile kılmak mekruhtur. Münyetü'l - MusalH'de de böyledir.

Bir kimse, cum'adân önce, dört rek'at namaz kılmaya baş­lasa ve sonra da imâm hutbe için minbere çıksa, namazını tamam­lar. Sahih olan da budur. İmâm Sedrut Ecl Şeh'dül Üstâz Hüsa-meddîn de bu görüşe meyletmiştir. Zahiriyye'de de böyledir.

Namaz için kamet getirildiği zaman, sabah namazının sün­neti hariç, nafile bir namaz kılmak (kılmaya başlamak) mekruhtur. Bayram namazından, Önce ve, sonra, nafile namaz kılmak mekruhtur. Yalnız, bayram namazından sonra, evde camide de­ğil nafile namaz kılmak mekruh değildir.

Arafatta ve Müzdelife'de, cem' edilen iki namaz arasında, nafile namaz kılmak mekruhtur. Bahru'r - Râık'ta da böyledir.

Farz namazların vakti darlaştığı vakit, o vaktin farzından başka, kılınacak  bütün namazlar mekruh olur. Emîrul - Hac-c'ın Münyetü'l - MusaUî Şerhi'nde de böyledir.

Büyük veya küçük abdesti sıkışmış olan kimsenin o vak­tin namazım, sıkışık halinde kılması da mekruhtur.

Nefis çektiği zaman, yemek hazır iken, namaz kılmak da mekruhtur.
Kalp insanı, namazın huşûundan geri bırakacak şekilde bir şeyle meşgul iken, o meşguliyetle, namaz kıHmak da mekruhtur.Yattı namazmu. edâsım, gece yansmdan   sonraya bırak-mak da mekruhtur. [9]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..