28- Bir Cariyenin, "Efendisinin Ümm-ü Veledi Olduğunu" İkrar Etmesi


Rumî ve ya Hintli olan câriye şöyîe ikrar eyledi: O, filan oğlu filanın ümm-ü veledi ve elinde sahih ve tam bir mülkle mülküdür. Ve onun tasarrufu altındadır. Ve o câriye, efen­disinden bir oğlan doğurmuştur; ismi filandır. Veya bir kız doğur­muştur; ismi filânedir. O, efendinin evinde ve odasmdadır. Çocu­ğun nesebi, efendisinden sabittir. Bu kadın, bu çocuğu doğurma se­bebiyle, onun ümm-ü veledi olmuştur. Onun efendisine hizmeti ve itaati, onun üzerine vaciptir. Hayatta olduğu müddetçe, bundan im­tina edemez. Efendisi de bunu yüz yüze doğrulamıştır. En doğrusunu Allahu Teâlâ biîir. [275]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..