Bilgi Bankası 57:

Doğu Roma İmparatorluğu Sultan Fatih, İstanbulu zapt ederek, ömrüne son verdiği Doğu Roma imparatorluğunun İstanbul imparatorluğundan başka Doğu imparatorluğu (Bi-zantiyun ve Bizans diye başka başka isimleri de vardır. İstan-bulun eski adı Bizantiyundu.)
Bu hükümet M.395 tarihinde meydana gelmiş, 1453 sene­sinde yıkılmıştır, dernekki binelüsekiz sene ömür sürmüştür. Bu müddet içinde altı devreye ayırmak mümkündür.
1.  395 den 565 yılına kadar, jüstinyanus adlı bir imparator zamanında Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca İtalya ile Ku­zey Afrika'nın ve İspanyanın bir kısmı eline geçmiştir.
2.  M. 565 den 717 ye kadar. Bozulmaya başlamıştır, kal­yanın büyük bir kısmını kayıp etmiş, Sırplar, Hırvatlar, Bul­garlar Tuna'nın güney tarafını zapt eylemişti. Suriye, Mısır, Afrika, Kıbrıs dahi müslümanlar tarafından alınmıştır.
3.  M. 717 den 867 senesine kadar: En mühim olay papa­nın tesirinden ve katoliklikten ayrılmasıdır, kalyanın güney bölgeleriyle Sicilya, Girid, Adana taraflarında İslam pençesindeydi.  Bulgarların meydana gelen savaşlarla gücü azal­mıştı.
4.  M. 867 den 1057 senesine kadar, Bulgarların teşkil etti­ği Makedonya hükümeti sıkıntılarıyla geçmiş ve bir aralık Bulgarlar Sırpların topraklannada el koymuştur. Fakat impa­ratorluk Kıbrıs İle sicilya, Halep ve Adana cihetlerini tekrar eline geçirmiştir.
5.  M. 1056'dan 1260 senesine kadar: Selçuklular Anado-lunun yandan fazlasını zapt ve Bulgarlarla, Sırplılar istiklal ilan etmişlerdi. Bu devrin en önemli vakası Kudüs'ü müslü-manların elinden almaya giden haçlı ordusunun. İstanbul'u zapt ederek bir Latin devleti kurmalarıdır. Girid v.s.Venedik cumhuriyetine geçmiş, Arnavutluk, İznik, Trabzon birer kü­çük hükümetler haline gelmişti. Bunlarda bu ana kadar oku­duğumuz gibi birer birer Osmanlı devletine İntikal ediyorlar­dı.
6.   1261'den 1453 senesine kadar: İznik imparatoru Kostantin Paleolog, tekrar İstanbul'u zapt etmiştir. Ancak Bul-garya ve Sırbya müstakil kalmış, sahil bölgelerinin bir çok yeri Venedik ve Cenevizlilerin idaresine geçmişti. Ancak Os­manlı devleti meydana çıktıntan sonra anadoludaki bütün toprakları birer birer egemenliği altına alıp, ardından Avrupa cihetine gidip, Bulgaristan ve Sırbistanı aldıktan sonra  1453 yılında da İstanbul'u zapt edip, Bizans devletinin varlığına son vermiştir.
Doğu Roma hükümdarları hep aynı sülaleden olmayıp, Teodîyüs, Teraki, Jüstinyen, Heraklis, Isnoryan ve Mihaller, Makedonya, Komninüs, Anaklos, en son ise Paleolog ve Kantakuzenler devrinde münasebette bulunulmuştur. Os­manlılar istiklaliyetlerini ilan ettikten 157 sene sonra, İstanbul'u feth etmişlerdir. Doğu Roma imparatorluğu Osmanlıla-nn istiklallerini ilân etmeden 912 sene evvel mevcuddu.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..