Hacc   Bölümü

Musannifin, Hacc bölümünü «Kitâb'ul-Haccı» ertelemesine sebeb; haccın, ibâdetlerin dördüncüsü olup, mâlî ibâdet ile bedenî ibâdeti bir araya getirmiş olmasındandır.

Hacc, lügat yönünden bir şeye kasd etmektir. Şer'an : Belli bir yeri (mekân-i mahsûsu), belli zamanda (zamân-ı mahsûsda), i ili mahsûs ile ziyaret etmektir. İnşâ Allah-u Teâlâ yakında açıklaması gelecektir.

Hacc, bir kere farz kılınmıştır. Çünkü Yüce Allah' (C.C.)
«Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyt'i hacc ve ziya­ret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.» [104] âyeti nazil ol­duğu zaman, Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur :
«Ey-insanlar haccediniz!» orada bulunanlar: Biz her yıl mı, yoksa bir kere mi haccedeceğiz? diye sorduklarında Kesûlüllah (S.A.V.); «Hayır,  (ömürde) bir kere (haccedeceksiniz)» buyurmuşlardır. [105]

Haccm vücûbunun (farzıyyetinin) sebebi, Beyt'uHâh'dır. Nitekim usûlde şöyle anlatılmıştır : Hacc için teaddüd (birden çok olma) yoktur.
İmâm Ebû Yûsuf (Rh.A.) a göre, Hacc fevrî (hemen/imkân bulur bulmaz) farzdır. İmâm Muhammed' (Rh.A.) e göre ise ömrî (ömür bo­yunca) dir. [106] Usûliyyûn'un ıstılahında Hacc vakti, müşkil (şüpheli, muğlâk, zor) diye adlandırılır. Çünkü onda mi'yârlık [107] ve zarflık yö­nü vardır.

«Hacc fevrî'dir», diyen kimse; «Haccı geciktiren kimsenin fi'li ka­za olur,» demez. «Terâhî iledir», diyen kimse de; «Haccı, farz olduğu ilk yıldan erteleyen kimse asla günahkâr olmaz», demez. Aynen, bir kimsenin, namazı ilk vaktinden geciktirmesi gibi.
Belki mi'yârlık yönü, fevrî olduğunu kabul eden kimseye göre üstündür. Hattâ bir kimse Haccı geciktirse, fâsıktır, denilir ve şehâde reddedilir. Lâkin sonradan haccetse, Hacei edâ etmiş olur, kaza c maz. Zarflık yönü, bunun aksini kaimi edene göre üstündür. Hatt farz olduğu ilk yıldan' sonra haccı edâ etse, geciktirmek ve ertelemek] günahkâr olmaz. Lâkin eğer hacc etmeden ölürse, o zaman günahkâ olur. [108]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..