İcâre'nin Sıhhatinin Şartları

İcârenin sıhhatinin şartlan şunlardır:
1) İcâre akdi yapanlardan ikisinin de, buna razı olmaları şarttır.
2) Ma'kûdün aleyh olan (= üzerine akid yapılmış bulunan) men­faatin belirli olması da —münazaayı men etmesi bakımından— şarttır.

Şayet, ma'kûdün aleyh meçhul (= belirsiz) olursa, nizâa sevkeder ve bu, akdin sıhhatine manidir.
3) Menfaat mahallini açıklamak da şarttır.

Şayet, bir adam: "Şu iki yerden birini, sana icara verdim." veya "Şu iki köleden birini, sana icara verdim." yahut "Şu iki san'atkârdan birini icarladım." derse, bu akid sahih olmaz.

İcârenin sıhhatinin şartlarından biri de, —evde olsun, arazide olsun dükkanlarda olsun, emzikci kadın kiralamada olsun— icar müd­detini açıklamakdır.

İcarlanan yerlerde ne iş yapılacağının açıklanması şart değildir. Kiraya tutan şahıs, orada ne yapacağını söylemese bile icare caiz olur.

Arazi de ise, ne iş yapılacağı elbetteki açıklanmalıdır.

Hayvan karlamada ise, müddeti, yeri ve kiralayanın bineceği veya yük taşıyacağı açıklanmalıdır.

İcârenin sıhhatinin şartlarından birisi de,  kiralanan şey zayi olunca, ne yapılacağının açıklanmasıdır.

Keza, kiralanılan şeyin ta'ymi yapılacak; cinsi, nev'i, mikdarı; temizlikçinin ve terzinin elbiseyi nasıl yıkayıp, nasıl dikeceğinin beyanı; icarlanacak çobana, otlatacağı hayvanların cinsi, mikdarı, açıklanacak, at mı otlatacak, deve mi, sığır mı, koyun mu bildirilecek ve adedi açıklanacaktır.

Fakat, özel hizmetçi hakkında bunlar şart değildir. Yani, ona yapacağının ne olacağını, nev'ini, mikdarını, sıfatını söylemek şart değildir.

Ancak, buna da icar müddetinin açıklanması şarttır.

Çocuk emzirici kadın işe, hizmet için icârlanan köle menzüindedir.

karenin sıhhatinin şartlarından biri de, ücretin ma'kudün aleyhin cinsinden olmamasıdır. Oturacak yeri, oturacak yere; hizmetçiyi de, hizmetçi karşılığında icarlamamak gerekir.

İcarenin sıhhatinin şartlarından biri de menfaatin hakiki ve meşru olmasıdır.

Kaçan köleyi icarlamak caiz olmadığı gibi, günah kazandıracak bir şeyi icarlamak da caiz değildir. Birinci de istifade, makdure değil; ikinci de ise, meşru değildir.

İcarenin   sıhhatinin   şartlarından  birisi   de,   icârlanan   şahsın yapacağı iş, farz veya vacib olmamalıdır.

Onun yapacağı iş, o icarlanmadan önce üzerine farz veya vacib olmuş ise, bu şahsı icarlamak sahih olmaz.

tcarenin sıhhatinin şartlarından biri de, menfaatin mu'tad bir şey olmasıdır. Halk arasında taamül olmayan icare caiz olmaz.

Üzerinde elbise kurutmak için ağaç icarlamak caiz değildir.

İcarenin sıhhatinin şartlarından biri de, icârlanan şey taşınır cinsten ise, elle tutulabilir olmasıdır.

Şayet tutulmaz, yakalanmaz ise, icare sahih olmaz.
İcarenin sıhhatinin şartlarından biri de, ücretin belirli olmasıdır. [6]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler