Menkûl Bir Malın, Mutlak Mülk Olduğu Da'vâsının Def'i Da'vâsının Tescili

Sicil defterinin başına, yukarıdaki kaydın, hâkimin "hükmeyledim." dediği yere kadar olan kısmı, tamamen yazılır.

Sonra, def da'vasının sebebi yazılıp; da'vâcınm, da'vâlıdan ne sebeble istediği belirtilir. Da'vâcı, "da'vâlımn, iddia olunan şeyi, tâsar-rufatı geçerli ve kendisi sıhhatli iken da'vâ konusu olan semerli yük atım satın almıştır. Anlatılan bu satış sebebiyle, da'vâlınm, daVasım kay­betmesi ve da'vânın kaldırılması gerekir. Da'vâcıdan şahitler istenir. Müslüman ve âdil şahitler, şehâdette bulunurlar. -Önce olduğu gibi-hayvan vasfedilir. Bu, birinci şekildir.

îkinci şekilde ise, sözünün sonuna, iddiasının haklılığı yazılır. Satış bahsinde söylediğimiz gibi,..
Üçüncü durumda ise: Yine davasının sonunda, "dişi semer atının, yanında doğurması; tasarrufunun altında olduğunun mü'eyyidesi olduğundan, şahitlerin şehâdeti gereğince, iddia olunan o yük hay­vanının, iddia sahibine define; daVâlmın da'vasının kaldırılmasına; hükmün ibra ve infazı içiu geçerlilik şartlarının tamamının cem'ine, halk huzurunda Buhara mahkemesinde, da'valı ve da'vâcıya karşı kararın okunmasına; o yük hayvanının kendisine hükmedilene teslimine ve o taarruzun terkine, hükmeyledim." demek suretiyle, hâkim mahkemeyi kapatır. [75]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..