Muamele İşleminin Kayda Geçirilmesi

Muamele işlemi şöyle yazılır:

Filan, filana şu yerdeki yeşilliğin tamamını (veya bağın tama­mını) verdi, içinde olan hurma ağaçları, meyve ağaçlan ile, yerin hu­dudunu da beyan eder. Hudutları ve hakları sahibine ait olmak üze­re, bir sene (on iki ay) arka arkaya, şu ay başından itibaren, sahih bir muamele ile verdi. Onda fesad ve muhayyerlik de yoktur. Çiftçi bunların tamamına bakacak, sulayacak, koruyacak; bağını budaya-cak, sararan ve kuruyan dalları kesecek; hurmalığı aşılayacak ve bi­zatihi kendisi ve ücretlileri çalışacak. Yüce Allah'ın çıkaracağına — şartlan gereğince—- ortak olacaklar. Ziraatci verilenin tamamını teslim alır. Tazminatı da zikrederler. Böylece yazı nihayet bulur.

Şayet bağ, ziraatda şâmil ise, o da yazılıp iki ayrı sözleşme ya­pılır; birisi diğerine şart olmaz. Yerin hududu söylenir. Sonra da "fi­lan, filana bağda olanın tamamını, ağaçlarını, meyvelerini, ay ba­şından itibaren beş sene mukâtaa muâmelesiyle ve yarısı çalışana (-âmile—ziraatciye), yarısı da mal sahibine olmak üzere verdi." de­nir. Daha sonra da ikinci bir sözleşme ile, "beş sene müddetle, o ye­ri, tohumuyla birlikte zirâat için verdi." denir ve beyan eylediğimiz gibi yazılır.
Tazminata gelince, "ikisinin birlikte tazmin edeceklerini, her bi­rinin teslim ve tesellüm edeceklerini" yazmakla yazı tamamlanır, za-hîriyye'de de böyledir. [134]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..