2-) Şibh-i Amd:

Şibh-i amd: Öldürülmesi caiz olmayan bir insanı, âlet-i câriha'-dan sayılmayan (küçük bir ağaç veya taş parçasıyle yahut bir iki tokat vurulması veya benzeri) bir şeyle kasden öldürmek demektir.

Buna Şibhü'l-hatâ da denir. Çünkü, bu katil kasde mukarin olduğu için amd'e benzer.

Kendisinde katil âleti değil de, te'dip âleti kullanıldığı için de natâ'ya benzer.

İmâm Ebû Hanife (R.A.)'ye göre, âlât-ı cârihadan sayılmayan bir şeyle kasden vurarak öldürmek de şibh-i Amd'dir.

îmameyn'e göre, katil, maktule, büyük bir taş veya büyük bir sopa ile vurmuşsa; bu amden kati olur.

Şibh-i amd, çoğu zaman, onunla öldürmeyi kasdetmeksizin vurmak­tan ibarettir.

Sahih olan, İmâm-ı A'zam Ebü Hanîfe (R.A.)'nin kavlidir. Müzmerât'-ta da böyledir.

Şibh-i amd ile bir kimseyi öldüren kimse günahkar olur. Ona keffâret-i kati gerekir.

Bunun keffareti ise, mü'min bir köleyi azâd etmektir.

Şayet bunu yapamazsa, keffaret olarak, peş peşe iki ay oruç tutacaktır.

Ayrıca, katil, maktulün âkilesine diyet-i mugallaza ödemek mecburi­yetindedir. Kâfî'de de böyledir.

Dıyet-i magallaza: Şibh-i amd suretiyle vuku bulan bir katiden do­layı verilmesi lâzım gelen bir diyettir. Bu diyet, diyetin deve cinsinden ödenmesi taraflarca kabul edildiği zaman söz konusu olur. (Nitekim; "Diyet" bahsinde genişçe anlatılacaktır.

Şib-i amd'de de katil, maktulün vârisi ise, mirastan mahrum ka­lır. Mebsüt Şerhi'nde de böyledir.
Şibh-i amd, nefsin (= canın) hâricinde söz konusu olmaz, Kudûri ise, kitabında: "Şibh-i amd, nefsin haricinde de olur." de­miştir. Muhıyt'te de böyledir. [5]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler