2- Rehin Olan Veya Rehin Olmayan Şeyler

Bir adamın, diğer bir adama borcu olur ve ona bir elbise vererek: •'Malını verene kadar, bunu yanında tut." dese; İmâm S>Û Hanîfe (R.A.) "Bu rehindir." buyurmuştur.

İmâm Ebû Yûsuf (R.A.)'da: "Bu, bir vediadır. (= emanettir.) Rehin olmaz." demiştir.

Eğer: "Bunu, malına karşılık tut." veya: "Bunu malını verene ka­dar tut." derse, o zaman rehin olur.
Bu bi'1-icma böyledir. Serahsî'nin Muhıytı'nde de böyledir

Bir adamın, üzerinde başka birisinin bin dirhem "güllesi olur ve: "Şu bin vadhı — hakkına karşılık tut." der ve teslim aldığına da şahid edinirse; bu, borcunu Ödemek olur.

Eğer: "Teslim aldığına şahit ver." der; alacak sahibi de: "Bana ver; sana şahitlik edeyim." derse; borcunu ödemiş olur.

Şayet: "Şu bin dirhem gümüşü — hakkını verene kadar al. Bana da teslim aldığına şahit ver." derse; işte bu rehin olur. Borcu ödemek olmaz. Fetâvâyi KâdBhân'da da böyledir.

Eğer: "Şu evi sana rehin eyledim." veya: "Şu yeri sana rehin eyledim." yahut:"Şu köyü sana rehin eyledim." der ve başka şeyş tah­sis etmezse, o köyün evleri, ağaçlan bağlan yeşillikleri ve ziraatı rehne dâhil olur. YenâbFde de böyledir.

Bir borçlu borcunu ödedikten sonra; o adama, mal vererek: "Bu­nu, verdiğim dirhemlerde bulunan zayıf ve geçersiz olanlar karşılığında rehin olarak al." derse; işte bu rehin kalp para varsa —caiz olur. Zayıf için rehin olmaz. Çünkü zayıfı teslim almakla, borç ödenmiş olur. Kalp hâriç borç ödendikten sonra, rehin bırakmak tasavvur edilmez. Fetâvâyi Kâdîhânda da böyledir.

Bir adam, borç olarak, dirhemler alır ve eşeğini de alacaklıya, dirhemleri ödeyene kadar, iki ay müddetle teslim eder veya evini otur­mak üzere teslim ederse; işte bu fâsid bir icarlama olur. Eğer eşeği, bir işinde kullanırsa, ecr-i misil lâzım olur; o, rehin olmaz Cevâhirii'l-Ahlâti'de de böyledir.

Bir mantarcı, bir sepet veya kızanı rehin olarak alırsa; bu —rehin olmaz. Sİrâciyye'de de böyledir.
Bir kimse, diğerinin sekiz yüz dinar vermesi şartıyla, ona rehin verdiğinde; karşıdaki adam, üçyüz dinar verir; kalanını vermezse, bu rehin sahihtir. Gunye'de de böyledir. [7]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..