Bir Kimsenin, Küçük Oğlu İçin, Kendi Kendisinden Bir Yer Satın Alması İşleminin Kaydı

Bir kimse, küçük oğlu için kendi kendisinden bir yer satın alır­sa, bu akid şöyle yazılır:

Filan oğlu filan, kendi küçük oğlu için, kendi kendinden —oğlu filan küçük yaşta olduğundan, babalık velâyetiyle, kıymetinden da­ha aza (ucuza), şu yerdeki, şu hudutlu, şu yeri satın aldı. Bedelini de teslim aldı.*' denir ve yazı tamam olur.

Eğer onu, bedeli çocuğun maundan almışsa, öylece söyler ve "ço­cuğun malından, bu bedeli, sahih bir alışla teslim aldı ve şu anda o yer elinde emânet olarak duruyor; babalık velâyetiyle onu koru­yor." denir. Ve "bu sözleşme, akid meclisinde, sahih ve temam ol­du. Bunların tamamını sahih bir ikrarla ikrar eyledi.

Baba, bedelden beraat ederse, o da şöyle yazılır:

Bu sözleşmeci, küçük oğlu için satın aldığı yerin bedelinin ta­mamını Ödemekle, sahih bir beraatla beraat eyledi ve o bedel, bera­at sebebiyle sakıt oldu. (= düştü.) Zahîriyye'de de böyledir.

Gerçekden baba, küçük oğluna bir şey satışta, başkasına muh­taç değildir.

Baba, küçük oğlundan, nefsi için bir şey satın almakda da baş­kasına muhtaç değildir. Mebsât'ta da böyledir.

Eğer baba, küçük oğlunun evini, kendi nefsi için satın alırsa: "Nefsi için, bu evin tamamını nefsinden satın aldı. Ev oğlu filanın­dır. Ve bedeli şudur. Bu günde, oğlu evindedir ve küçüktür. Malın­dan, filan oğlu için, bedelin tamamını teslim edip ve evin tamamını teslim alarak, bedeli şahitler huzurunda tarttı ve oğlu için teslim al­dı." dive vazıhr.

Görülmüyor mu ki, oğlunun alacağı olmuş olur ve ondan kur­tulmak isterse; o borcun karşılığım, şahitler huzurunda tartar ve: "Şa­hit olunuz; bunu, küçük oğlum filanın, bende olan şu kadar alaca­ğının yerine malımdan çıkardım. Onun adına teslim aldım." der.

Bazı âlimler şöyle demişlerdir:

Gerçekten baba, malından mal çıkarmakla ve ona şahit tutmakla, küçük oğluna olan borcundan beraat etmiş olmaz; borç olduğu gibi yerinde kalır.

Vasinin, yetimin malından, kendi nefsi için bir şey satın alması başkadır. Burda şart, onu kıymetinden daha fazlaya satın almaktır.

Burda ihtilaf bulunduğundan hâkimin hükmüne ilhak gerekir.

Şayet sabî, babasının izniyle, babasının malını satın alırsa; işte bu, ihtiyata babanın malından, çocuk için bir şey satmasından daha çok uygundur.

Bu alış-veriş şöyle yazılır:
İzinli küçük, kıymetinin misli kadarıyla babası filandan, —yalan, zulüm ve noksanlık olmaksızın— satın aldı." denir ve yabancılarda olduğu gibi senet (yazı) tamam olur. Zahîriyye'de de böyledir. [103]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..