12- İCÂRELER VE MÜZÂRAA İLE İLGİLİ YAZILARDA BULUNMASI ŞART OLAN HUSUSLAR

îcârelerin bir nev'i de, Buhara ehlince yapılan uzun va'deli icâredir.

Böyle bir icârede, senet şöyle yazılır:

Filan oğlu filan, (kimliği ve meskeni söylenir.) îki evi içine alan bir yerin tamamını icarladı. O yer, iki katlıdır. îcara veren şahıs, "o yerin tamamının, kendi mülkü ve hakkı olduğunu ve elinde bulun­duğunu; şu köyün, şu mahallesinin, şu sokağında, mescidin yanın­da olduğuna; hudutlarından birinin filanın evine bitişik bulunduğu­nu; ikinci ve üçüncünün de böyle olduğunu; dördüncü hududun yo­la bitişdiğini; buraya girişin de ordan olduğunu; taraf ve etrafındaki bütün haklarının kendisine âit olduğunu; yerinin, binasının altının —üstünün, içinin—dışının, bütün haklarının arka arkaya otuzbir se­neden beri kendinin olduğunu ve sahih bir icarla icara vermek istediğini" söyler.

Müste'cir de (bizzat kendisi) bu hudutlu yeri sahih bir şekilde teslim alır.

İcara veren de, müste'cirden zikredilen ücretin tamamını sahih bir alışla teslim alır.

Ve senede "îcara verinin,müste'cirin peşin olarak ödediği ücre­ti aldığı; gerekirse tazmin edeceği ve icârenin tamam olduğu; isteye­rek, birbirinden ayrıldıkları; bu durumların tamamında tasarruflarımn geçerli hâlde bulundukları; bunları ikrar eyledikleri ve buna, ikisinin "de şahitlerinin olduğu; "tarihiyle birlikte yazılır.

Böylece, icâr-i tavîle  (= uzun süreli kira akdi) yazılmış olur.
Benzerleri de buna mukayese edilir. Zah'îriyye'de de böyledir. [108]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..