Taksim Edilmemiş Bir Yerin Taksimi İçin Başka Bir Senet Örneği

îcarlanan malın tamamı için sözleşme yapılır; sonra da o söz­leşmenin yarısı fesh edilip yarısı baki' kalır. Bu durumda, hâkimin hükmüne ihtiyaç kalmaz. Akd tamamen bozulmaz ve bi'I-ittifak olur.

a îcarlanan yer güvercinlik olursa; işte o zaman otuz bir sene­den azına icarlar. Çünkü, güvercinlikler otuz seneye kadar aynı hâl­de kalmazlar. İşte bu durumda doğru görünen yazılır. Önce güver­cinlik arabca veya farsca olarak —beyan eylediğimiz gibi— yazılır. Sonra da şöyle yazılır:

"Filan oğlu filan, filan oğlu filandan, güvercinliklerinin güver­cinliklerini ve vasıfları bu senedin başına yazılmış olan edevatı arka arkaya beş seneliğine; —dört senesinin her altı ayın sonundan üç gün müstesna olmak üzere— bu tarihden itibaren, şu kadar dinara icar­ladı." denir ve dinarı da bizim vasfeylediğimiz gibi vasfedilir" Yazı böylece tamam olur.

Şayet icâre malım tazminat gerekirse, icâre yazısıtamam olduk­tan sonra o da şöyle yazılır:

Filan oğlu filan (onun kimliği ve meskeni yazıldıktan sonra) isimli icara veren bu zat,.müste'cirin isteğiyle, müstecir için söylenilen o ücretten, ödenmesi gereken şeyiicare fesh edildikten sonra, sahih bir ödeme ile ödedi. Müstecir de buna razı oldu ve onun ödeme yapma­sına sahih bir izinle izin vermişti." denir ve yazı sona erer.

Şayet müste'cir, icara verenden bir vekil ta'yin etmesini ve o yeri bir adama satmasını isterse, Basra ehli, müşteriden bedelini alma ve icâre malını müste'cire verme hususunda ittifak ettiler.

Sonra da mezkûr icar sahibi, filan oğlu filanı vekil yaptı ve onu satış hakkında kendi yerine koydu. îcâre akdi bozulduktan sonra o mahdut yeri, bedeliyle onu satın almaya istekli olan kimseye satma­ya vekil etti. İşte bu durumda icara veren bir vekil tâyin eder. Vekil de, tevkii meclisinde vekâleti sahih bir kabulle, muhatap olarak ka­bul eder.

Bunlar yazılır ve senet tamam olur.
Şayet müste'cir, o yeri, —tekrar müracaat etmek üzere— kendi şahsî malında imar etmek için izin ister, mal sahibide, o mahdut ye­re, ihtiyacı kadar masraf yapması için izin verirse, bundan sonra müs­te'cir hangi imarat olursa olsun, kendi malından israfsız ve tedbirsiz olmak üzere ve komşularından iki şahit huzurunda, harcama yapar. Ve ne kadar harcama yaparsa, onu sonra, mal sahibinden alır. [111]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..