Bir Kimseyi Ücretle Çalıştırmak İçin Yapılan Akidlerde Yazılması Gereken Şeyler

Filan oğlu filan, filan oğlu filandan, tam bir seneliğine, şu ka­dar dirheme, nefsini icarladı; başlangıcı, şu ayın başı, sonu da şu ayın başıdır. Müste'cir, bu müddet içinde, ona istediği işi yaptırır. O, bu işleri yapmaktan kaçınamaz; ne emredilirse, onu yapar, bu akid ge­reğince, nefsini ona teslim eyledi. Ne isterse onu yaptırır ve her ay çıkdikca da ücretini öder.

Şayet onu, husûsi bir iş ve sanat için icarlamişsa; şöyle yazılır: Çeşitli tip elbiselerden dikmek için, icarlandı. Terzilik işinde ça­lışır ve neyi görür, severse, onu diker.

Kuyu kazmak için icarianan kimse de, eni, boyu ve derinliği be­lirlenen kuyuyu kazar.

Çobanlık yapmak üzere icarlarsa; şu kadar deveyi otlatır. Şu kadar ay, onu otlatmak, korumak, sulamak, götürüp—getirmek, ya­ralarını tedavi etmek, sağma zamanı gelince sütünü sağmak, görevi­dir. Sağdıktan sonra memesini yıkar. Onun ve yavrularının bütün ihtiyaçlarını temin eder. Kaybolanını arar. Ücreti şu kadar dirhem­dir." denilir ve ücretin peşin veya va-deli olduğu açıklanır. Ve bu yazı sonuna kadar yazılıp tamamlanır.

Şayet develer belirli değilse, yalnız onun ücretlisi olarak kalır; başkasına ücretle çalışamaz.

Şayet onlardan zayiat olursa, bil-icma onu tazmin eylemez; çün­kü bu, müşterek ecirdir. Müşterek ecîr olan çoban, zayi olan hayva­nı ödemez.

İmâm Ebû Hanîfe (R.A.) böyle buyurmuştur.

İmâmeyn ise buna muhaliftir.

Şayet, bir kimse, diğerini Semerkat'tan, Buhârâ'ya kitap (mek­tup) taşımak için icarlar ve onun cevâbını getirmesini isterse; o tak­dirde öyle yapar ve cevabî mektubu ona getirir.

Bir adam, diğerini filana yazdığı mektubu filan köyde, filan ada­ma götürmek için —şu kadar ücretle ve sahih bir icâre ile— icarla-yıp, cevabını da kendine getirmesini söylerse; bu şahıs, söylenilen üc­reti, kendisini icarlayandan muaccel (= peşin) olarak, sahih bir alışla alır. Mektubu da sahih bir alışla alır ve onu Semerkant'tan Buhârâ'-ya kadar götürüp, onu, mektup kendisine yazılana verir. Cevabını da ondan alıp Buhâra'dan getirir ve Semerkant'da kendisini icarla-yan şahsa verir.
Yazı da böylece yazılıp tamamlanır. [113]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..