Hizmet İçin Köle İcarlama İşleminin Kaydedilmesi

Bir adam, diğerinden onun, Zeyrek isimli hindle kölesini icar-ladığmda icara veren şahıs, "onun, kendi kölesi olduğunu, hâlen elin­de bulunduğunu ve uzun boylu bir genç olduğunu ve kimliğini" söyler; Müste'cir de, onu tam bir seneliğine, (başlangıcı şu ay, sonu şu ay olmak üzere şu kadar dirheme sahih icâre ile ve kölenin gücü yettiği kadar onu çeşitli hizmetlerde işte kullanmak üzere icarlarsa; bu müd­det içinde, onun müste'cire hizmet etmesi helâldir. Onun aldığı üc­ret de helâldir. Bu, müste'cir, köleyi istediği işinde çalıştırır ve ona istediği hizmeti yaptırır. Onu, yolculukta da yanında götürebilir. Eğer başka bir işte çahşacaksa, onu da söyler.

Sonra da, ücretinin peşin veya vadeli olduğunu söyler. Yazı, böy­lece tamamlanır.

Onunla yolculuk yapması şarta bağlıdır.
Müste'cir, icarladığı köleden kendine, aile efradına ve misafiri­ne sabahtan akşama kadar hizmet etmesini isteyebilir. Zahîriyye'de de böyledir. [114]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..