Emlâki Koruma Hususunda Vekalet


Filan, filanı tarla, akar, hayvan, tartılan, ölçülen, köle, câri­ye, para, elbise, ve benzerleri gibi bütün mallarını korumak ve bun­ları faydalanır hâle getirmek için; zirâat işlerini görmek, bizatihi onu ekmek, dilediğine ziraat için ortağa vermek, gelirini yükseltici sebep­lere riayet etmek, tamir ve ıslahına bakmak, o mallara ihtiyaç oldu­ğu kadar sarfiyatta bulunmak için ve hiç bir şey satmayip, mallan muhafaza eylemek maksadıyla vekil tayin edip, onu, kendi maka­mına ikâme eyledi. Vekil de sahih, caiz ve nafiz bir vekâletle, bunla­rın cümlesini kabul eyledi. Zikreylediğimiz şartlarla, akid (= söz­leşme) meclisinde, cereyan eden şeylerin hepsi, açık, şifahen ve yüz yüze konuşuldu. Ve, tarihi atılarak, yazı tamamlandı. [146]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..