Satın Almaya Vekâlet İçin Başka Bir Yazı Örneği

Filan, filanı, şu yerdeki arazinin tamamını —sahih bir vekâ­letle,— filandan satın almak için vekil tayin eyledi.

Burada en ihtiyatlı olanı "arazisini, ve binasını satması caiz olan­dan satın almak için..." demektir.
Keza, az veya çok, beğendiği bütün mallardan satın almak üze­re, ve kendi re'yi ile hareket etmeye, ne yaparsa caiz ve geçerli ola­cağına, satın alınca parasını peşinen ödemeye, âmirin malından ve­receğine, dilerse kendi malından verip sonra geri alacağına, şayet satın aldığı malda, bir kusur bulursa; onu geri vereceğine; bunu görme muhayyerliği sebebiyle yapacağına; o şahsın bunların tamamına ve­kil olduğuna; kendinin.de istediği şahsı vekil edip, isteyince onu azl edeceğine" dair ifadeler yazılır ve vekilin bunları noksansız kabul eylediği, şifahen konuştukları da zikredilerek yazı tamamlanmış olur. [147]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..