Mîras Taksiminin Tevsîk Edilmesi

Mîras taksimi, çeşitli şekillerde tevsîk edilebilir:

"Belirli şahitler, şöyle şehâdet ediyorlar: ...babalan öldü." sö­züne kadar, aynen yazılır; buraya gelince, şöyle denilir: "Çeşitli sı­nıflarda hayvanlar terkeyledi... Üç oğluna, mîras olarak şu kadar at ve kısrak (yaşı şu sıfatı şu), keza şu kadar erkek deve, şu kadar dişi deve, katırdan şu kadar; eşekten şu kadar, sığırdan şu kadar, koyundan şu kadar, akardan şu kadar (yerleri, hudutları şuralar) arazi ve dükkanlardan şu kadar (yerleri ve hudutları belirtilir.) yatak, yas­tık, sergi,--kaplar, elbiseler ve nakid paralar, terkeyledi. Bunlar, aralarında üçe taksim edilecektir. Şayet vârisler muhtelif ise, (ana, baba ve iki oğul; bir kız, bir karı ve emsali gibi...) o da öyle yazılır ve şöyle denilir: Vârisler, ana, baba, filan ve filânedir. İki oğlu da filan ve filandır. Bir kızı ise filâ-nedir. Tereke, bunlara ferâiz usûlüne göre taksim edilir: Karıya se­kizde bir; ana ve babaya altıda birer hisse verilir. Kalan, diğer varis­lerin olur ve erkekler, kızların iki misli alırlar. Ferîzanın aslı yirmi dörtden olur ve taksim yüz yirmiden yapılır: Karısı için onbeş hisse; ana ve babası için kırk hisse; (her birine yirmişer hisse) düşer. Oğ­lanların herbirine yirmi altı hisse; kıza ise onüç hisse isabet eder.

Meblağ ikibin dörtyüz dirhem olunca; karışma üçyüz dirhem isa­bet eder. Anasına dörtyüz; babasına dörtyüz; bin oğluna beşyüz yir­mi; bir oğluna beşyüzyirmi; kızına da ikiyüz altmış dirhem isabet eder.
Kadına isabet eden üçyüz dirheme mukabil, şu hudutlu evin ta­mamı verilir. Babaya, şu hudutlu bağın tamamı; diğerlerine de böy­le verilir ve böylece yazı tamamlanır. Zehıyre'de de böyledir. [200]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..