20- VASİYETLERLE İLGİLİ YAZILARDA BULUNMASI ŞART OLAN HUSUSLAR

Vasiyet, hîbe ve sadaka manasınadır. Çünkü vasiyet ya fakir için, veya zengin için olur. Eğer vasiyet fakir için olursa, sadaka mâ­nasına olur, zengin için olursa, bağış mânâsına olur. Böylece, bu ke­lime, bu iki anlamda da kullanılabilir.

Vasiyet-nâme, İmâm Ebu Hanîfe (R.A.) tarafından şöyle yazılırdı:

Besmele'den sonra...

Bu, filan oğlu filanın vasiyetidir. O, Allah'dan başka ilah ol­madığına; O'nun bir olup, ortağının bulunmadığına; doğurmadığı­na; doğmadığına; karı ve çocuk edinmediğine; mülkte ortağının bu­lunmadığına ve yardımcısının olmadığına; en büyük ve yüce oldu­ğuna; Hz. Muhammed'in, O'nun kulu ve resûlu olduğuna; vahyinde güvenilir olduğuna; Cennet'in ve Cehennem'in hak olduğuna; kıya­met gününün geleceğinin de hak olduğuna, onda hiç bir şüphenin bulunmadığına ve Yüce Allah'ın, kabirlerde olanları dirilteceğine, sonunda Yüce Allah'a dönüleceğine tazarru edici olduğu halde, şe-hâdet eder. Gerçekten mülk O'nundur. Hayır ve şer yed-i kudretin-dedir. O'nun gücü, her şeye yeter.

Filan şahıs,.çocuklarına, karısına, akrabasına, kardeşlerine ve emrine itaat edenlere; (İbrahim (A.S.) ve Ya'kub (A.S.)'ıın evlatlarına vasiyet ettiği gibi vasiyet etti: (Ki onlar: "Ey çocuklarım! Gerçekten Yüce Allah, sizin için İslâm'ı din olarak seçti; siz ancak islâm ola­rak ölünüz." buyurmuşlardır.) Onların tamamına, Yüce Allah'dan hakkıyla korkmayı, gizlide ve âşikarada, sözlerinde ve işlerinde ona itaat etmeyi ve günahlardan kaçınmayı, dini dosdoğru tutup, ondan ayrılmamayı vasiyet eder.

Ve şöyle vasiyet eder: Yüce Allah'ın taatmdan, hiç bir fert müs-tagnî olamaz ve onun emirlerini yerine getirmekten de hiç bir kimse mistagnî olamaz.

Filan şöyle ikrar eyledi: Üzerimde, filana şu kadar; filana da şu kadar borç vardır.
Ve, şöyle vasiyet eylemiştir: Eğer ölüm vâki olursa, borcumun tamamı —teçhiz tekfin yapıldıktan sonra, ödensin. Sonra da, tere­kesinin, geride kalan sülüsüne (= üçte birine) bakılır ve bu üçte bir­den vasiyeti infaz edilir. (= vasiyeti yerine getirilir.) Borcu ödenir. Borcunun ödenmesinden sonra da terekesi, Yüce Allah'ın taksimi üzere taksim edilir. Gerçekten filan, filanı ölümünden sonra bütün işlerinde vasî kıldı. O vasî'de, yüz yüze bunu kabul eyledi. Ve bu durum üzerine, şahitler şehâdette bulundular. Ve böylece vasiyet yazısı tamamlanmış oldu. Zahîriyye'de de böyledir. [214]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..