IX. Îbâk (Kaçış)


605. Mes’ele: Zeydin kulu Amr ibâk edip dâr-ül-harbe lâhik olduk­tan sonra, Bekr Anın dâr-ül-harbden çıkarıp esir eylese, mülkün­den ibâk idüğün isbat edicek Anın Bekrden almağa kadir olur mu?

Elcevap: Olur.

Elcevap: Dar-ül-harbe kaçıp vardıysa bilâ-şey' kefere dar-ül İslâmdan tutup darül-harbe ilettiler ise semenin verir alır. [646]
606. Su'al: Zeyd Amrın ibâk eden iki nefer esirini ta'amlandırıp libaslandırdığın ikrar etmekle, Amr Zeyde esirlerin kıymet­lerin tazmine kadir olur mu?

Cevap: Olur. [647]
607. Su'al: Bir kaçkın kulu, Zeyd "benimdir" deyu da'vâ edip nişanların beyan eyledikte kâdî, evâbık hâzır değil iken vermeğe kadir olur mu?

Cevap: Olmaz, ma'rûf ve mütevâtir değil ise. [648]
608. Mes’ele: İbaktan tutulan nesnenin müddet-i 'urfiyesi ne mik­tar olmak gerektir ki bey' olunmağa kabil ola?

Elcevap: Her pazarlar ve şâir mecma'larda nidalar ettirilip evsâfını ve 'alâmâtın tamam beyan edip, nice aylar teşhir edip, asla sahibi bulunmak ihtimâli münkatı' olmayınca bey'i şer'î değil­dir. [649]
609. Mes’ele: Zeydin ibâk eden kulu Amn, yave zabiti tutup, müd­det-i 'urfiyesi tamam olduktan sonra Beşre bey' eylese, Zeyd-ı mezbûr Beşrin elinden almağa şer'an kadir olur mu?

Elcevap: Sipahi ise olur. [650]
610. Mes’ele: Zeydin ibâk eden kulunu, âbıklar emini tekmîl-i müd­detten sonra Amra satıp akçasın alıp, ba'dehu Zeyd gelip taleb edicek, hâkim Amrdan Zeyde kulunu hükm eylese hükmü nafiz olur mu?

Elcevap: Olur, sipahi ise, ya tekmîl-i müddette ve ta'rifte şüphe var ise, yahud gabn-i fahiş ile bey' olundu ise. [651]
611. Su'al: Zeydin cariyesi Hind ibâk edip, yâveci müddet-i 'ur­fiyesi tamam olduktan sonra Amra bey' edip, Zeyd Amrda cariye­sin buldukta şer'le sabit edip almağa kadir olur mu?

Cevap: Zeyd sipahi ise olur. Sipahi olmayıp, yâveci müddet tamam olunca her mecma'da nida ettirip, sahibin bulmak için tamam sa'y edip, bulmak mümkün olmamağın bey' olunduğu Şer'îe sabit olucak akmaz, akçasın alır [652]
612. Mes’ele: Zeydin kulu Amr-ı âbık, yâveci olan Bekrin yüzü­ne, hürr-ül-asl idüğüne beyyine ikâmet eylese istimâ' olunur mu?

Elcevap: Kasr-ı yed için olunur, 'ıtkına hükm olunmaz. [653]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..